KAWĘCZYN (KOWALE PAŃSKIE). Gmina z bazą sportową i kapitałem ludzkim

KGI1020

26 listopada 2013 roku Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego rozpoczęło pracę nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020. 7 stycznia 2014 roku w Kowalach Pańskich zorganizowano warsztaty, na których kilkudziesięciu mieszkańców gminy przeprowadziło analizę SWOT (skrót utworzony z pierwszych liter angielskich słów: Strengths – mocne strony; Weaknesses – słabe strony; Opportunities – szanse; Threats – zagrożenia). Zebrami za mocne strony gminy Kawęczyn uznali przede wszystkim: dobrą bazę sportową, duży potencjał kapitału ludzkiego, zwodociągowanie i dobrą jakość wody, rozwiniętą sieć szkół.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA