WARSZAWA. Gwarancje dla młodzieży

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja materialna obecnego pokolenia młodych będzie gorsza od tej, jaką mieli ich rodzice. To pierwszy taki przypadek od II wojny światowej. Dlatego Unia Europejska podejmuje działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród osób młodych i stworzenia dla nich gwarancji, które zwiększą szanse na zatrudnienie. Gwarancje dla młodzieży stanowią uzupełnienie dotychczasowych działań realizowanych na rzecz wsparcia młodzieży na rynku pracy. Na ten temat na seminarium dla dziennikarzy mediów regionalnych w Warszawie mówiła Barbara Kuta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W październiku 2013 roku stopa bezrobocia w grupie osób młodych (do 25 lat) wynosiła w 28 krajach Unii Europejskiej 23,7 %. W Polsce było to 27,7 %. W kilku krajach UE – m.in. w Grecji – stopa bezrobocia przekraczała 50 %. Najniższe bezrobocie w grupie młodych odnotowano w Niemczech – 7,8 %. W 2012 roku wskaźnik NEET (z ang.: not in employment, education or training, czyli młodych, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą) wynosił w Polsce w grupie osób 15 – 29 lat 15,7 %.

Obecnie w Sejmie jest procedowana zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta dostosowuje zapisy prawne do wymogów związanych z realizacją ,,Gwarancji dla młodzieży”.

Wczesną interwencję wobec osób w wieku 18-25 lat realizować będą powiatowe urzędy pracy – w ciągu 4 miesięcy od rejestracji każda taka osoba otrzyma ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Oferta ta ma obejmować następujące formy: doradztwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, dofinansowanie studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki, prace interwencyjne, zatrudnienie na zasadach robót publicznych, dotacja na podjęcie działalności gospodarczej, udział w programie specjalnym.

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada poszerzenie tego katalogu o: bony (szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie), grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, zlecanie podmiotom zewnętrznym działań aktywizacyjnych osób młodych, trójstronne umowy szkoleniowe, które będą mogły być zawierane przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową, pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni.

Gwarancje dla młodzieży nie oznaczają gwarancji zatrudnienia. Jest to gwarancja zapewnienia oferty pracy lub innej formy aktywizacji dla młodych osób. Wdrożenie gwarancji to jeden z elementów Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package) przedstawionego w grudniu 2012 r. przez Komisję Europejską.

Gwarancje dla młodzieży będą realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.