SOMPOLNO. System gospodarowania odpadami ważny dla ochrony środowiska

MZGOK

Od 1 lipca 2013 roku całkowicie zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, także w gminie Sompolno. To efekt nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczące odbioru odpadów wynikają z konieczności osiągnięcia poziomów odzysku odpadów wymaganych przez Unię Europejską. W praktyce ma być czyściej i bardziej ekologicznie. Premiowana finansowo jest segregacja opadów. Nie ma też sensu wywożenie odpadów na tak zwane dzikie wysypiska, skoro i tak każdy jest zobowiązany do zapłaty za śmieci. Reguluje to uchwała podejmowana przez radę gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

W gminie Sompolno od 1 lipca 2013 roku obowiązywały dwie stawki: 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady były segregowane przez mieszkańców, lub 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady nie były segregowane.

Z informacji Urzędu Miejskiego w Sompolnie wynika, że według danych z ewidencji ludności, na koniec 2013 roku zameldowanych było 10 611 mieszkańców, a deklaracje złożone zostały na 9 254 osoby. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji. W 2013 roku wysłanych zostało 181 wezwań do złożenia/korekty deklaracji, wydanych zostało również 119 postanowień w stosunku do osób, które złożyły deklaracje nie będąc stroną postępowania (właścicielem nieruchomości).

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wyniosły 418 246 zł , a koszty – 484 749 zł.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (wynagrodzenie dla Firmy ,,Bakun”, opłata za zagospodarowanie odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie – „RIPOK” ),
– utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu (m.in. zakup programu, wynagrodzenie pracowników i inkasentów, przesyłki pocztowe).

Całość zmian systemowych powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy. Gminom i podmiotom odbierającym odpady zostały wskazane instalacje, do których zobowiązane są kierować określone rodzaje odpadów. Zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obligują gminę Sompolno do wywozu odpadów do RIPOK w Koninie. Do regionalnych instalacji (a w przypadku ich awarii lub braku – do instalacji zastępczej), zgodnie z ustawą powinny być przekazywane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania. Pomimo iż nowy system działa od ponad pół roku, w gminie Sompolno ilość niesegregowanych odpadów komunalnych w dalszym ciągu jest bardzo duża. W okresie od lipca do grudnia 2013 roku zebranych zostało 835,72 Mg.

Jak podkreślono w materiale opublikowanym w ,,Gazecie Sompoleńskiej”, piśmie samorządowym wydawanym przez Urząd Miejski w Sompolnie, należy mieć świadomość, że jeśli tego rodzaju odpadów będzie mniej, obniżą się koszty, a mieszkańcy przyczynią się do poprawy stanu środowiska.

Cena przyjęcia tego rodzaju odpadów na składowisko (RIPOK Konin) ciągle rośnie. W roku 2013 wynosiła 195zł/netto za tonę, a w 2014 roku wynosi 209zł/netto za tonę. Zgodnie ze Studium Wykonalności prognozowane ceny na kolejne lata za przyjęcie 1 tony odpadów zmieszanych to: 2015 rok – 232zł/netto, 2016 rok – 351zł/netto, 2018 rok – 395zł/netto, 2020 rok – 399zł/netto. Do tych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

17 stycznia 2014 roku Rada Miejska w Sompolnie podjęła uchwałę, na podstawie której od dnia 1 marca 2014 roku obowiązują nowe niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców; 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

Ważne jest, aby gromadzić odpady zgodnie ze złożoną deklaracją. Obowiązujące przepisy zobowiązują bowiem firmę wywozową do zgłaszania Burmistrzowi przypadków nieprzestrzegania zadeklarowanej segregacji i konieczności podjęcia czynności kontrolnych.

Urząd Miejski w Sompolnie przypomina:

Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, a w szczególności osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

W zależności od rodzaju odpadów, gminy powinny osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku:

- co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

- co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

do dnia 16 lipca 2013 roku - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

do dnia 16 lipca 2020 roku - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA