GOLINA. Korzyści z segregacji odpadów

MZGOK

Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki pozytywnie ocenia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia samorządy mają większe obowiązki związane ze śmieciami. Ale jednocześnie liczą, że dzięki większej świadomości i odpowiedzialności mieszkańców tereny gmin będą czystsze. To zadanie, którego nie da się zrobić w krótkim czasie. Do ekologii, do dostrzegania znaczenia ochrony środowiska trzeba zachęcać i pokazywać, że to wspólny interes mieszkańców.

Zdaniem burmistrza Tadeusza Nowickiego, mankamentem obecnych przepisów jest fakt, że popiół nie jest odpadem segregowanym. Pociąga to za sobą większe obciążenia finansowe oraz zagrożenie związane z niewywiązaniem się gminy z wymogów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami tej ustawy gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Na szczęście jest projektowana nowelizacja wspomnianej ustawy, która będzie wprowadzała obowiązek selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych. Obniży to koszty gminy, bowiem obecnie za tonę odpadów niesegregowanych trzeba zapłacić ponad 200 zł. Druga sprawa to motywacja finansowa do segregacji odpadów. Burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki uważa, że różnice między stawkami opłat za odpady niesegregowane a stawkami opłat za opłaty segregowane powinna być większa.

W gminie Golina złożono ponad 3 tysiące deklaracji, dotyczących ok. 11 800 mieszkańców. Każdy ma indywidualne konto, na które może wpłacić wymaganą kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić także przelewem przez internet, nie tracąc czasu na wizytę w Urzędzie Miejskim czy w banku.

Ważna jest także ciągła edukacja. Służą temu różnego rodzaju akcje. O to, jakie korzyści wynikają z segregacji odpadów komunalnych, Urząd Miejski w Golinie zapytał uczniów klas VI szkół z terenu gminy Golina. W ankiecie wzięło udział 103 uczniów.

Niemal wszyscy ankietowani na pierwszym miejscu postawili zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Na drugim miejscu młodzież umieściła mniejsze opłaty z tytułu segregacji (w gminie Golina za odpady segregowane trzeba zapłacić 6 zł, a niesegregowane 9 zł od osoby za jeden miesiąc) oraz szybsze odzyskiwanie surowców wtórnych. Wielu młodych ludzi uważa też, że segregacja odpadów sprzyja temu, że mniej śmieci trafia na tak zwane dzikie wysypiska. To naturalny związek. Trudno wyobrazić sobie osoby uwrażliwione na ochronę środowiska, które z jednej strony segregują odpady, a z drugiej wywożą je do lasu. Poza tym młodzież dostrzegła wiele innych korzyści wynikających z segregacji odpadów, takich jak: ułatwienie pracy osobom pracującym na wysypiskach, ograniczenie wycinki drzew. Jedna osoba stwierdziła, że „segregując odpady komunalne dajemy dobry przykład przyszłym pokoleniom”.

Segregacja odpadów to zadanie długoterminowe. Według aktualnych analiz 91% odpadów komunalnych w gminie Golina to odpady niesegregowane.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie