POWIAT KONIŃSKI. KLECZEW. Dyrektorka Marietta Putz ukarana. I zobowiązana do przeprowadzenia szkoleń w zakresie…relacji interpersonalnych

Żenującego oświatowego widowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ciąg dalszy. Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej, Zarząd Powiatu Konińskiego ,,zobowiązał dyrektor Mariettę Putz do przeprowadzenia w placówce szkoleń dla rady pedagogicznej i pracowników Zespołu w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli, a także relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania ich występowaniu”.

Nauczyciele = Dyrektor ZSP w Kleczewie

DOKUMENTACJA

Informacja prasowa z dn. 4.04.14 r.
Nr sprawy: PRZ.0520.26.2014
Temat: Zarząd podjął decyzję w sprawie dyrektor Marietty Putz

Zapadły decyzje w sprawie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Zobligowany uchwałą rady Zarząd Powiatu Konińskiego podjął działania w sprawie skargi na dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w części, w które została ona uznana przez radnych za zasadną.

W granicach swych ustawowych kompetencji, organ wykonawczy powiatu postanowił zastosować środki zaradcze ukierunkowane na poprawę relacji i klimatu społecznego w środowisku szkolnym. W tym celu zobowiązał dyrektor Mariettę Putz do przeprowadzenia w placówce szkoleń dla rady pedagogicznej i pracowników Zespołu w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli, a także relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania ich występowaniu.

W związku z tym, że kompetencje organu prowadzącego zostały wyraźnie określone w obowiązującym prawie i nie można ich interpretować rozszerzająco, Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę Konińskiego do podjęcia wobec dyrektor Marietty Putz dalszych czynności wyczerpujących przedmiot skargi.

W oparciu o wnioski wypracowane na podstawie analizy sytuacji w placówce oraz wyniki prowadzonych mediacji, starosta Małgorzata Waszak postanowiła przeprowadzić w Zespole Szkół doraźną kontrolę w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków poniesionych w związku z kosztami sądowymi w latach 2011 – 2013,  a także zastosowała wobec dyrektor karę porządkową wynikającą  z art. 108 kodeksu pracy.

O podjętych działaniach w tej sprawie przewodnicząca Zarządu poinformuje organ stanowiący powiatu na najbliższej sesji rady, która odbędzie się 24 kwietnia br.

Marta J. Bagrowska
z-ca Naczelnika Wydziału
Rady i Zarządu Powiatu