STARE MIASTO. Frekwencja na zebraniach wiejskich niecałe 5 procent

Do 31 marca odbyły się sprawozdawcze zebrania we wszystkich sołectwach na terenie gminy Stare Miasto. Wzięło w nich udział 438 osób, czyli 4,83 proc. z 9070 dorosłych mieszkańców gminy. Na zebraniach zgłoszono 84 wnioski. Najwięcej dotyczyło: naprawy, budowy i modernizacji dróg – 20, budowy oświetlenia ulicznego – 13, budowy chodników i ścieżek rowerowych – 9, montażu nowych lub wymiany zniszczonych znaków drogowych – 7, oczyszczenia i budowy rowów odwadniających przy drogach – 5, kursowania autobusów MZK (nowe kursy, zmiana istniejących kursów) – 4, naprawy lub wymiany wiat przystankowych – 2, zagospodarowania gruntu sołeckiego – 2, wykonania elewacji szkoły – 2, budowy kanalizacji – 2, modernizacji świetlic – 2, montażu barierek przy drogach – 2, montażu progów zwalniających – 2, zmiany organizacji ruchu na drogach – 2. Był też m.in. jeden wniosek dotyczący zapewnienia dostatecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców oraz jeden postulujący zwiększenie patroli Straży Gminnej.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA