OCHRONA ŚRODOWISKA. Zagospodarowanie odpadów w gminie Wierzbinek

MZGOK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany w gminie Wierzbinek zgodnie z zapisami ustawowymi. Podstawowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca. Gdy odpady są segregowane – 6 zł. Na terenie gminy Wierzbinek według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zameldowanych było: 7616 mieszkańców posiadających meldunek stały oraz 88 mieszkańców – posiadających meldunek czasowy. W 1830 deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, ujętych zostało 6 564 mieszkańców. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych i wskazanych w deklaracjach wynika m.in. z faktu, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

W 2013 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek realizowały dwie firmy posiadającyce wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno: w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych;
  2. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów: w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. na podstawie umowy z gminą zawartą w wyniku udzielonego zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W wyniku realizacji zamówienia publicznego w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. z terenu gminy odebrano następujące ilości odpadów:

 • Rodzaj odpadów
 • Ilość odebranych odpadów
 • 20 03 01 – Zmieszane odpady komunalne
 • 430,7 Mg
 • 20 01 01 – Papier i tektura
 • 3,7 Mg
 • 20 01 02 – Szkło
 • 36,7 Mg
 • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne
 • 17,6 Mg
 • RAZEM
 • 488,7 Mg
W 2013 r. na terenie Gminy Wierzbinek nie było zlokalizowanej instalacji przystosowanej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Do końca 2012 r. funkcjonowało na terenie gminy Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Zielonce, które przyjmowało odpady inne niż niebezpieczne i obojętne do procesu unieszkodliwiania D5. W związku z wejściem nowych uregulowań prawnych składowisko to musiało zostać zamknięte i w 2013 r. rozpoczął się proces jego rekultywacji.

Zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 przyporządkowały Gminę Wierzbinek do VIII regionu gospodarki odpadami. Zgodnie z zapisami planu funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu VIII pełni Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Konine, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Funkcję instalacji zastępczej dla gminy Wierzbinek zgodnie z zasadą bliskości pełni Sortownia odpadów zmieszanych oraz Składowisko odpadów komunalnych w Genowefie, 62-540 Kleczew, zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie.

Główną potrzebą inwestycyjną związaną z gospodarką odpadami na terenie gminy Wierzbinek jest budowa Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych. Punkt ten będzie zlokalizowany na terenie byłego Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnym w Zielonce, gdzie w 2013 r. rozpoczęła się rekultywacja kwater ze zgromadzonymi odpadami.

Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie przyjmował od mieszkańców gminy takie odpady jak: odpady budowlane i remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, popiół z palenisk domowych, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

W 2013 r. uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia związane z realizacją budowy PZOP w Zielonce. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim budowy punktu, obejmującym m.in. utwardzenie terenu, instalacje elektryczną i odwadniającą, zaplecze socjalne, zakup specjalistycznych pojemników na określone frakcje odpadów, szacunkowe koszty realizacji tej inwestycji wynoszą 185 000,00 zł.
Realizując zadanie nałożone na gminę art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych gmina Wierzbinek przystąpiła do zawartego w tym celu porozumienia 36 gmin z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. W ramach porozumienia realizowany jest projekt „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnym Programu Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem projektu jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2015 r. Budowa i oddanie do użytkowania spalarni odpadów komunalnych pozwoli na znaczne ograniczenie ilości odpadów, w tym również odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie