OCHRONA ŚRODOWISKA. Zagospodarowanie odpadów w gminie Stare Miasto

MZGOK

Wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki dobrze ocenia funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach wymagało wiele pracy od administracji samorządowej, dokładnych oszacowań ilości odpadów i kosztów, jakie system będzie generował. W gminie Stare Miasto przeprowadzono kampanią informacyjną przed wdrożeniem systemu – w formie informacji na zebraniach wiejskich, w postaci informacji na stronach internetowych, drukowanych ulotkach i regulaminach. Materiały te były dostępne podczas wielu wydarzeń gminnych. Informacje przekazywane były również za pośrednictwem mediów lokalnych.

Wdrożenie systemu na terenie gminy przebiegło zgodnie z planem. Z dniem 1 lipca 2013 r. wyłoniony w przetargu przedsiębiorca zaczął odbierać odpady od mieszkańców zgodnie z harmonogramem. Współpraca samorządu z wykonawcą (jest nim firma BAKUN) przebiega bezproblemowo. Odpowiednie służy Urzędu Gminy na bieżąco reagują na wszelkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców przekazując je do wykonawcy.

W II i III kwartale 2013 roku na terenie gminy Stare Miasto zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: zmieszanych – 1209,76 ton, segregowanych – 313,74 ton. W I i II kwartale 2014 roku było ich mniej: zmieszanych – 1077,85 ton, segregowanych – 311,58 ton.

Łączna liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach złożonych za 2013 rok wyniosła 10 457, w tym segregujących odpady – 9 439 osób. Łączna liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach złożonych za 2014 rok wynosi 10 562, w tym segregujących odpady – 9 637 osób (na dzień 25.08.2014 r.).

Problemy zgłaszane przez mieszkańców gminy Stare Miasto w związku z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami:
- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych,
- wysokie koszty odbierania odpadów (zwłaszcza rodzin wielodzietnych).

Samorząd gminy Stare Miasto prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony środowiska i segregacji odpadów. Składają się na nią: pogadanki w szkołach na temat ochrony środowiska, w tym segregacji odpadów; ulotki informacje; Ekopiknik w 2013 roku; międzynarodowa konferencja pt. „Segregujmy – świat ratujmy”.

Władze samorządowe gminy Stare Miasto postulują określone zmiany w ustawie. Ich zdaniem warto rozwiązać kwestię określenia właściciela nieruchomości. Często właścicielami jest kilka osób lub osoba zamieszkująca nieruchomość jest jej użytkownikiem. Ustawa określa, że należności za odpady pokrywa właściciel. Warto w ustawie rozważyć kwestię windykacji należności, aby była ona przeprowadzana tak, jak w przypadku windykacji podatku od nieruchomości.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie