SOMPOLNO. Samorząd Mieszkańców Miasta. Można coś pozytywnego zrobić

Piotr Gołdyn

Samorząd Mieszkańców Miasta Som­polno to jednostka pomocnicza, podob­nie jak sołectwo. Jego zadaniem jest m.in. zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu o sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta; reprezentowanie interesów mieszkań­ców Sompolna; umożliwienie uczestnic­twa społeczności lokalnej we właściwym rozstrzyganiu spraw związanych z intere­sem ogólnomiejskim; pomoc w rozwiązy­waniu lokalnych problemów, zarówno po­przez kontakt czy interwencje w Urzędzie Miejskim, jak i u radnych miejskich; prze­kazywanie uwag i opinii; działania służące integracji mieszkańców Sompolna.

W kadencji 2010 – 2014 Zarząd Sa­morządu Mieszkańców Miasta Som­polno stanowią: przewodniczący Piotr Gołdyn, zastępca przewodniczącego Wojciech Dreslerski, członkinie – Anna Janicka-Gorzaniak, Małgorzata By­walska, Alfreda Lewandowska, Tere­sa Woźniak, Daniela Dworok. Prze­wodniczący Piotr Gołdyn podkreślił, że w tym zespole pracuje się bardzo dobrze, wszyscy angażują się w swoją społeczną działalność, poświęcając swój wolny czas.

Swoją siedzibę Zarząd Samorządu Mieszkańców Miasta Sompolno ma w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, dzięki uprzejmości dyrektor M-GOK. Do jego dyspozycji jest także gablota samo­rządowa.

Jak przyznał przewodniczący Piotr Gołdyn, podstawowym mankamentem jest brak funduszu służącego Samo­rządowi Mieszkańców. Pozwoliłoby to na rozszerzenie działalności, na orga­nizowanie ciekawych spotkań i konkur­sów, na zaproponowanie nowych form służących integracji mieszkańców. A w przypadku interesującego pomysłu zainteresowanie jest duże, co potwier­dził konkurs fotograficzny zorganizowa­ny w 2012 roku pod tytułem ,,Sompolno i sompolniacy”. Jego celem było za­chęcenie fotografujących do dokumen­towania życia swojej „małej ojczyzny’’. Nadesłano 47 prac. Zwycięska praca wygrała także konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Wielkopolska Wschodnia”. Atrakcyjne nagrody ufun­dowali sponsorzy.

Delegacja Samorządu Mieszkańców Miasta Sompolno zawsze bierze udział w uroczystościach związanych ze świę­tami państwowymi czy lokalnymi, które są organizowane w mieście. Mieszkańcy zgłaszają Zarządowi przede wszystkim sprawy dotyczące estetyki miasta czy zakłócania porządku. Proszą o pomoc w sprawach socjalnych. Zarząd Samo­rządu Mieszkańców wnioskował też o wytyczenie nowych przejść dla pie­szych na drogach wyjadowych. Niestety, Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie za­jął negatywne stanowisko.

Wszelkie problemy, pomysły, opi­nie, wnioski można też przedstawić na ogólnych zebraniach z mieszkańcami. Niestety, frekwencja na nich nie jest za wysoka. A absencja dotyczy nawet nie­których radnych miejskich. – Czasami odnosi się wrażenie, że istnieje niewiara w to, że można coś pozytywnego zrobić. Tymczasem bardzo ważne jest budowa­nie społeczeństwa obywatelskiego i od­powiedzialności za swoje miasto. W koń­cu to nasza ,,mała ojczyzna” – stwierdził Piotr Gołdyn.

(źródło: Gazeta Sompoleńska Nr 4/2014)