SOMPOLNO. Program aktywizacji i integracji dla bezrobotnych

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie podpisał porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. Porozumienie jest realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w programie zostały skierowane osoby bezrobotne z gminy Sompolno, dla których jest ustalony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy pomocy społecznej.

W programie w zakresie integracji przewidziano realizowanie grupowego poradnictwa specjalistycznego, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, a w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

Sompolno jest jedyną gminą w powiecie konińskim, która wzięła udział w programie PAI.

Kompleksowe objęcie wsparciem uczestników realnie wpłynie na ich reintegrację społeczno-zawodową. Udział w programie pozwoli odbudować pozytywny wizerunek własnej osoby i uwierzyć we własne możliwości. Wszystkie działania mają na celu złagodzenie negatywnych skutków bezrobocia.

(źródło: M-GOPS w Sompolnie)