KONIN. Ekologia kosztuje. Dlatego za wodę i ścieki mieszkańcy zapłacą więcej

IS_1

Mieszkańcy Konina nie będą płacić kar i dodatkowych opłat za zanieczyszczanie środowiska. Aglomeracja Konińska spełnia bowiem standardy unijne w zakresie oczyszczania ścieków. Wymagało to sporych inwestycji. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zrealizowało zadania za ponad 74 mln zł. Ale to skutkuje wyższymi kosztami amortyzacji, wzrostem obciążeń z tytułu podatków i opłat oraz wyższymi kosztami finansowymi od zaciągniętych pożyczek i kredytów – wyjaśniał 26 stycznia na konferencji prasowej prezes PWiK Zbigniew Szymczak. W związku z tym wniosek taryfowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dotyczący okresu 1.03.2016 r. – 28.02.2017 r., zawiera wyższe stawki. W przypadku gospodarstw domowych cena 1 msześć. ma wzrosnąć z 4,33 zł do 4,55 zł, a 1 msześć. ścieków z 7,68 zł do 8,43 zł. Nieznacznie w górę ma też pójść opłata abonamentowa.

Na następnej stronie materiał informacyjny przygotowany przez PWiK.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TARYFY 2016

Opłaty za wodę i ścieki wzrastają w efekcie inwestycji dostosowujących konińską aglomerację ściekową do standardów europejskich. Tylko w 2015 r. majątek PWiK Sp. z o.o. w Koninie zwiększył się o ponad 63 mln złotych. Pochodną większego majątku jest bardzo duży wzrost kosztów amortyzacji (34,5%),podatków i opłat (24%) oraz materiałów eksploatacyjnych (21%). Prawie dwuipółkrotnie wzrosły koszty finansowe (podatki i prowizje) od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 1. Mieszkańcy Konina nie będą płacić kar i dodatkowych opłat za zanieczyszczanie środowiska. Aglomeracja Konińska spełnia standardy europejskie w zakresie oczyszczania ścieków i jest jedną z 350 w Polsce, które wypełniają wszystkie wymogi Dyrektywy „ściekowej” Unii Europejskiej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. W ramach Projektów zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg; rozbudowa istniejących obiektów i budowa nowych obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg; budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów i Gaj; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej; dostawa i montaż wirówki zagęszczająco-odwadniającej; renowacja kanalizacji sanitarnej; termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg wraz z budową instalacji pompy ciepła; zakup dwóch specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody; budowa kanalizacji sanitarnej
  w rejonie ul. Mokrej.
 2. PWiK zrealizował inwestycje za ponad 74 mln złotych. Na ich realizację otrzymał dotację z Funduszu Spójności w wysokości ponad 32 mln złotych. W myśl unijnej zasady „zanieczyszczający płaci” w okresie trwałości Projektów, a więc do 2021 roku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do stosowania stawek opłat za wodę i ścieki według prognozy taryfowej przyjętej Uchwałą RM Konina 23 maja 2012 r. Istotna zmiana prognozowanej polityki taryfowej może skutkować zwrotem części lub całości dotacji.
 3. Zgodnie z postulatami wielu mieszkańców Konina posiadających liczniki dodatkowe Odbiorcy będą mogli odliczać wodę bezpowrotnie zużytą przez cały rok. Właściciele liczników dodatkowych bez nakładki radiowej będą płacili miesięcznie większy abonament
  o 6,55 zł netto.
 4. Dynamika wzrostu opłat za wodę i ścieki w Koninie jest niższa od średniej krajowej (wzrastają wolniej niż średnia krajowa).
 5. Opłaty za wodę i ścieki oraz abonament w Koninie są na poziomie średniej krajowej
  (247 miejsce w Polsce).
 6. W 2016 roku rachunki za wodę, ścieki i abonament wzrosną miesięcznie dla 4 os. rodziny o 10 zł.
 7. W 2015 roku PWiK sprzedał o 1,74% więcej wody i o 1,48% więcej ścieków niż w 2014 roku. Powstrzymany został spadek zużycia wody i ścieków w Koninie.

TRZY MITY

 1. FAŁSZ

W Koninie są najwyższe ceny wody i ścieków w Polsce.

PRAWDA

Ceny wody i ścieków w Koninie są czterokrotnie niższe niż najwyższe w Polsce

Konin – 12,98 zł/m³, Stara Kamienica – 51,58 zł/m³

(źródło: www.cena-wody.pl)

 1. FAŁSZ

W Koninie opłaty za wodę i ścieki wzrastają z powodu wzrostu cen paliw i energii elektrycznej

PRAWDA

Ceny wzrastają z powodu wyższych kosztów amortyzacji, podatków i opłat, materiałów i energii oraz kosztów obsługi długu (pożyczek i kredytów)

 1. FAŁSZ

Spadek sprzedanej wody i ścieków jest powodem wzrostu cen

PRAWDA

Rzeczowa sprzedaż wody w 2015 roku była większa o 1,74%, a ścieków o 1,48% niż w roku 2014.