KAZIMIERZ BISKUPI. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Rok 2015 w sprawach inwestycyjnych był rokiem dużych wyzwań i wytężonej pracy. W budżecie zaplanowano 25 inwestycji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych oraz z budowami: wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników, placów zabaw, oświetleń ulicznych i drogowych, a także innych zadań. W trakcie roku dokonywano analizy, aktualizacji, weryfikacji i zmian w inwestycjach oraz dodano nowe. W sumie zrealizowano 75 zadania na podstawie zawartych umów, zleceń i faktur , co dało łącznie 47 kompleksowo wykonanych inwestycji.

Zestawienie istotnych inwestycji zrealizowanych w 2015 roku:

Lp. Nazwa zadania
1. Budowa wodociągu na odcinku ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim w kierunku Kozarzewa
2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowości Anielewo (zadanie VII)
3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej
we Władzimirowie
4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Długosza
w miejscowości Posada (etap I)
5. Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim
6. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kasprowicza w Posadzie
7. Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kamienica (budowa chodnika i zjazdów)
8. Wykonanie kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Wieruszewie (etap I)
9. Budowa, doposażenie oraz modernizacja placów zabaw
w miejscowości Kazimierz Biskupi (na ul. Zawadzkiego), Nieświastów, Kamienica, Wola Łaszczowa oraz Wieruszew
10. Wykonanie wodociągów w miejscowości Cząstków (etap V)
i Dobrosołowo (etap II)
11. Wykonanie przebudowy odcinka ulicy Tuwima w miejscowości Posada
12. Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Wieruszew, Posada oraz Dobrosołowo (wymiana osprzętu, pomp i urządzeń)
13. Przebudowa/utwardzenie drogi gminnej za Szkołą Podstawową
w Sokółkach
14. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia drogowego oraz ulicznego w miejscowościach Cząstków, Nieświastów oraz Posada (ulica Asnyka i ul. Krasickiego)
15. Przygotowanie terenu inwestycyjnego na działkach gminnych zlokalizowanych w miejscowości Bielawy
16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Władzimirów do Kazimierza Biskupiego
Na łączną kwotę: 2 822 836,63 zł

(UG Kazimierz Biskupi)