STARE MIASTO. Współpraca z trzecim sektorem

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem dla samorządów. Skupiają lokalną społeczność i realizują wiele zadań publicznych zleconych przez gminy. Na temat współpracy sektora samorządowego i pozarządowego dyskutowano na spotkaniu w dniu 3 lutego w Starym Mieście. Udział w spotkaniu informacyjnym wzięło 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

Głównym punktem spotkania było omówienie programu współpracy na 2016 rok. – Corocznie przygotowujemy program współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, powstaje on w oparciu o wnioski zainteresowanych organizacji i jest z nimi konsultowany. Dzięki programowi możemy zlecać wiele zadań gminnych stronie pozarządowej. Z pewnością wpływa to pozytywnie na jakość realizacji zadań, ponieważ organizacje są wyspecjalizowane w swoich sferach działalności – poinformował Karol Małolepszy, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Stare Miasto.

Gmina Stare Miasto na realizację programu przeznacza pewną pulę środków budżetowych. Trafiają one w formie dotacji do organizacji, które złożą swoje oferty i zostaną wyłonione w ogłoszonych konkursach. – Na realizację zadań w 2016 r. planujemy przeznaczyć 101 tys. zł. Jako obszary priorytetowe wyznaczono zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, z zakresu wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Już teraz zainteresowane organizacje pozarządowe mogą obserwować naszą stronę internetową, ponieważ w połowie lutego zostaną ogłoszone pierwsze konkursy – dodał Karol Małolepszy.

Na spotkaniu przekazano również informacje o aktualnych konkursach, inicjatywach i programach grantowych, do których przystąpić mogą organizacje pozarządowe. Dzięki czemu mają one szansę na pozyskanie dodatkowych środków na realizację wielu ciekawych projektów dla mieszkańców gminy Stare Miasto.

(UG Stare Miasto)