BABIAK. Segreguj odpady, zapłacisz mniej

MZGOK

,,Segreguj śmieci, zapłacisz mniej” – zachęca na swojej stronie internetowej gmina Babiak. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy Babiak od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostały zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Najważniejsze to: zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, zmiana terminów płatności na kwartalne, objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, co wymusza złożenie nowej deklaracji „śmieciowej”.

Koszty gospodarowania odpadami w gminie Babiak na rok 2016 oszacowano na poziomie 700 000 złotych. Analiza ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy, wzrost opłat za odbieranie i transport odpadów oraz zmiana cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów w RIPOK w Koninie jednoznacznie wskazywały, iż dotychczasowe stawki nie pozwolą na samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z cennikiem RIPOK w Koninie zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych wynosi 293,76 zł (wzrost o ponad 30 proc.). Dlatego od 1 stycznia 2016 roku stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych wzrosły w następujący sposób:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
  2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
  3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
  4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
  5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
  6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
  7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.

Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny , stawka ta wynosi 15 złotych od mieszkańca.

W ramach opłaty można przekazać firmie wywozowej każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

Samorząd apeluje do wszystkich mieszkańców o selektywne zbieranie odpadów. Argumentuje, że gmina utrzyma w ryzach koszty „śmieciowe” tylko wtedy, gdy zostaną zrealizowane odpowiednie poziomy odzysku: 2016 – 18%, 2018 – 30 %, 2020 – 50 %. W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób rażący nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem wyższej stawki.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości ma możliwość oddania każdej ilości odpadów zebranych selektywnie, w tym: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, chemikaliów, odpadów ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu. Transport odpadów do PSZOK w Poloniszu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie