PRZYKONA. Selektywne zbieranie odpadów finansowo się opłaca

MZGOK

Od 1 kwietnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym należy zapłacić 7 zł. W przypadku odpadów zmieszanych ta stawka jest znacznie wyższa – wynosi bowiem 16 zł.

Poza tym mieszkańcy gminy przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (adres PSZOK: Psary, ul. Komunalna 8 – teren byłego składowiska odpadów) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe; papier i tekturę; tworzywa sztuczne; metale; szkło; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie jest odbierany sprzęt niekompletny, pozbawiony przez właściciela podstawowych podzespołów, tj.: silniki, zasilacze, sprężarki itp.); meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte baterie i akumulatory; zużyte opony; przeterminowane leki i chemikalia; odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie; odzież i tekstylia; inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów Regulaminu, w szczególności:

- odpadów zebranych nieselektywnie,

- odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

- odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

- odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan nie nadają się do kompostowania,

- odpadów opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej,

- szyb oraz części samochodowych,

- szkła zbrojonego i hartowanego,

- styropianu budowlanego,

- papy, eternitu, azbestu,

- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet w przypadku odpadów niebezpiecznych).

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

PSZOK jest czynny w środy i soboty w godzinach 9.00 – 16.00.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie