GRZEGORZEW. Koszty unieszkodliwiania odpadów komunalnych przekroczyły 400 tysięcy złotych

MZGOK

W roku 2015 usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Grzegorzew realizował Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun” w Roztoce (gmina Krzymów). Gmina poniosła koszty w wysokości 272 220 zł. Odpady były unieszkodliwiane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, a przeterminowane leki w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie. Na ten cel gmina poniosła koszty w wysokości 131 893,19 zł. Łączny koszt odbioru, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2015 r. pochodzących z terenu gminy Grzegorzew wyniósł 404 113,19 zł. Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie gminy mieszkały 4 693 osoby.

Z ,,Analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Grzegorzew za rok 2015” wynika, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, zmieszane odpady komunalne zostały przekazane do Regionalnej Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, którą jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. W 2015 r. na terenie gminy Grzegorzew zostało wytworzonych 505,920 ton zmieszanych odpadów komunalnych z czego: 496,52 ton przekazano do mechaniczno–biologicznego przetworzenia, a 9,40 ton do spalarni do procesu odzysku R1.

W 2015 r. gmina Grzegorzew nie realizowała zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gmina Grzegorzew objęła gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie mają obowiązku zawierania umów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Grzegorzew:

zmieszane odpady komunalne – 505,92 tony

tworzywa sztuczne – 50,70 tony

szkło – 74,76 tony

papier i tektura – 6,26 tony

odpady biodegradowalne – 71,48 tony

popiół – 12,56 tony

odpady wielkogabarytowe – 2,36 tony

urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,80 tony

opony – 2,38 tony

odpady rozbiórkowe – 10,00 ton

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie