OSP. WIERZBINEK. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach

3

14 sierpnia uroczyście obchodzono 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach. Jubileusz był okazją do przypomnienia bogatej historii OSP i jej zasług dla lokalnej społeczności. Uroczystość rozpoczęła msza święta, którą w kościele pw. św Mikołaja w Sadlnie odprawił gminny kapelan strażaków – ks. Krzysztof Antczak. Dalsza część jubileuszowego spotkania odbyła się na placu przed strażnicą w Boguszycach.

Dowódca uroczystości – komendant gminny straży Dariusz Surdyk – złożył meldunek skarbnikowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu Andrzejowi Piaskowskiemu. Powitano też zaproszonych gości.

OSP w Boguszycach została utworzona w 1926 roku. Inicjatorami jej powstania byli: Jan Lewandowski, Ludwik Bartosik, Jan Dogoński, Józef Żabicki, Kazimierz Malczyński i Józef Badyński. Pierwszy Zarząd OSP tworzyli: prezes Ludwik Bartosik, naczelnik Jan Lewandowski, sekretarz Kazimierz Malczyński, skarbnik Jan Dogoński, i gospodarz Józef Żabicki. Ostatnim przedwojennym prezesem straży był Jan Śniegowski.

Po II wojnie światowej postanowiono reaktywować jednostkę. 19 maja 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie, na którym wybrano Zarząd OSP. Prezesem został Stanisław Szajkowski, będący jednocześnie wójtem gminy. We wrześniu 1945 roku został on zamordowany przez bandę. Nowym prezesem został Antoni Wojciechowski, a naczelnikiem – Zygmunt Malcer.

W 1946 roku straż wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wznowienie działalności. 19 lutego 1948 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy wpisało OSP w Boguszycach do rejestru stowarzyszeń i związków.

Kolejne lata były okresem rozwoju OSP. W czynie społecznym, przy wsparciu i pomocy mieszkańców wsi, wybudowano strażnicę. Organizowane były szkolenia, pozyskiwano umundurowanie i sprzęt. W 1976 roku, na jubielusz 50-lecia, OSP otrzymała sztandar. Prezesem straży był wtedy Aleksander Krawczykowski.

W latach 90. poprawiło się wyposażenie straży w sprzęt pożarniczy. OSP otrzymała średniociężki samochód bojowy. Druhowie uczestniczyli w akcjach ratowniczych, ratując życie i mienie.

Z inicjatywy Zarządu OSP strażacy wielokrotnie podejmowali decyzje o remoncie strażnicy, większość prac wykonując we własnym zakresie. Świadczyło to o ich zaangażowaniu. W ostatnich latach strażnica przeszła kapitalny remont i służy nie tylko druhom, ale także całej lokalnej społeczności.

Obecnie OSP w Boguszycach jest w podziale bojowym. Dysponuje samochodem bojowym średniociężkim i sprzętem przeciwpożarowym niezbędnym do prowadzenia akcji ratowniczych. Druhowie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Straż współpracuje z samorządem gminnym i z organizacjami społecznymi. Uczestniczy w organizacji i bierze bezpośredni udział w uroczystościach gminnych i kościelnych. Za sprawną działalność OSP odpowiada Zarząd w składzie: prezes Mirosław Bartosik, naczelnik Piotr Pawikowski, skarbnik Lesław Urycki, sekretarz Jan Nowak i gospodarz Piotr Adamczyk.

Z okazji jubileuszu OSP w Boguszycach została uhonorowana Medalem im. Bolesława Chomicza. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Artur Imbiorski, a odznakę „Wzorowy Strażak” – Artur Kaszczyński.

Na zakończenie wójt gminy dr Paweł Szczepankiewicz oraz zaproszeni goście złożyli jubilatce i strażakom gratulacje wraz z życzeniami. A Zarząd OSP w Boguszycach przekazał osobom zasłużonym dla jednostki oraz sponsorom okolicznościowe podziękowania.

(Urząd Gminy w Wierzbinku)