FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Finansowa wędka nie tylko dla młodych

Założenie własnej firmy oraz jej utrzymanie przez dłuższy okres nie jest prostym zadaniem. Szansą dla mieszkańców rejonu konińskiego są jednak Fundusze Europejskie. Finansowe wędki czekają na tych, którzy mają ciekawy pomysł na własny biznes, są przynajmniej trochę odważni i otwarci na nowe wyzwania. I oczywiście spełniają wyznaczone kryteria, na przykład wiekowe czy związane z miejscem zamieszkania. Jedno z zielonych świateł dla lokalnej przedsiębiorczości już się zapaliło. Miasto Konin podpisało bowiem umowę na realizację projektu pod nazwą ,,Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, a Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie ma zagwarantowane środki finansowe na projekt ,,Dotacje dla startupów”. W sumie do tych dwóch instytucji z Funduszy Europejskich ma trafić ok. 3,75 mln zł. A to pozwoli na finansowe i szkoleniowe wsparcie kilkudziesięciu osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

W projektach mogą uczestniczyć osoby spełniające dwa warunki. Pierwszy to wiek powyżej 29 lat (wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, to jest od dnia 30. urodzin). Drugi to przynależność do jednej z wymienionych grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej. Pokazuje to, że Fundusze Europejskie pomagają także tym, którzy są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. A jednocześnie, że nie wszyscy mogą z nich bezpośrednio skorzystać. Czasami drzwi finansowego wsparcia mogą się zamknąć, ponieważ ktoś jest o kilka dni za młody.

Tajemniczy skrót

Oba projekty są realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w skrócie WRPO 2014+). To plan działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców województwa. Na jego wykonanie Unia Europejska przeznaczyła prawie 2,5 mld euro, czyli ok. 10,5 mld zł. Gdy tę kwotę podzieli się przez liczbę mieszkańców Wielkopolski, na każdego wypada ponad 3 tysiące złotych. To pokazuje skalę możliwości i wyzwań stojących przed osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz innymi instytucjami w rejonie konińskim. Na tym terenie – w Koninie i powiecie konińskim – mieszka ok. 205 tysięcy osób. Wykorzystana szansa związana z Funduszami Europejskimi może wpłynąć pozytywnie na ich życie, oczywiście w różnym zakresie.

WRPO 2014+ pozwala bowiem na realizację projektów w 10 obszarach. Są to: innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, energia, środowisko, transport, rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja, infrastruktura dla kapitału ludzkiego i pomoc techniczna.

Informacje są blisko

Fundusze Europejskie to temat, który warto lepiej poznać i zrozumieć. Przede wszystkim po to, aby po czasie nie żałować, że nie wykorzystało się swojej szansy. Ale także po to, aby dostrzec zmiany zachodzące w bliskim i dalszym otoczeniu. Potrzebne informacje znajdują się na stronach internetowych, na przykład www.funduszeeuropejskie.gov.pl czy www.wrpo.wielkopolskie.pl. Ci, którzy cenią sobie bezpośredni kontakt, mogą odwiedzić Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim. Jeden z nich funkcjonuje w Koninie, przy ul. Zakładowej 4 (w budynku Powiatowego Urzędu Pracy). – Bezpłatnie udzielamy różnego rodzaju informacji. Możemy wspólnie ustalić, czy pomysł ma szansę na finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich. Jeśli tak, wyjaśnimy zasady ubiegania się o dofinansowanie. Ale także udzielimy wsparcia przy przygotowaniu projektu. Poza tym można u nas otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne – powiedział Jerzy Wojciechowski, specjalista do spraw funduszy europejskich w Punkcie Informacyjnym w Koninie.

Programy krajowe

Fundusze Europejskie są dostępne przede wszystkim poprzez programy krajowe i regionalne. Największe programy krajowe w latach 2014 – 2020 to: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Na pierwszy z nich przeznaczono 27,4 mld euro. Program Infrastruktura i Środowisko nastawiony jest przede wszystkim na ochronę środowiska, poprawę infrastruktury technicznej czy inwestycje w energetykę. To właśnie z poprzedniego budżetu UE z tego Programu dofinansowano kwotą 164,5 mln zł budowę w Koninie zakładu termicznego unieszkodliwiana odpadów, czyli spalarni śmieci. Była to największa w historii Konina inwestycja współfinansowana z Funduszy Europejskich. Inwestorem był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W zakładzie spala się śmieci z 36 gmin, wytworzone przez ok. 370 tysięcy mieszkańców.

Na Program Inteligentny Rozwój przeznaczono 8,6 mln euro. Finansowane są z niego projekty badawcze, służące nowoczesnemu rozwojowi i innowacjom. A głównym efektem mają być nowe produkty, usługi czy technologie, które znajdą praktyczne zastosowanie.

Wiedza, edukacja, rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój ma budżet w wysokości 4,7 mld euro. Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa młodych osób do 30 lat, także niepełnosprawnych, które nie pracują oraz nie poszerzają swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez kształcenie czy szkolenia. Ten Program to szansa także dla młodych osób z rejonu konińskiego. Wielu z nich zetknie się z ofertami uczestnictwa w różnego rodzaju projektach. Mogą one oferować na przykład pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, dofinansowanie zatrudnienia czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Elementem działań wspierających osoby poniżej 30. roku życia jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Potrzebne informacje dotyczące Programu Wiedza Edukacja Rozwój można znaleźć na stronie www.power.gov.pl

Należy podkreślić, że Fundusze Europejskie to nie tylko pieniądze. Uczestnictwo w różnego rodzaju projektach to także możliwość sprawdzenia się, zmierzenia się ze swoimi obawami, dojrzenia swoich mocnych stron. Wartością jest także kontakt z innymi ludźmi i możliwość poznania różnych pomysłów na aktywność zawodową. A to na pewno przyda się w życiu.

Zbigniew Nabzdyk

Praca została nagrodzona w ramach projektu „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej” realizowanego w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.