STARE MIASTO. 20 lat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2

20 lat działalności ma za sobą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście. Na uroczystości jubileuszowej podsumowano jej sukcesy i osiągnięcia. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Janiak (pełni tę funkcję od 20 lat) odebrała wiele gratulacji. A sama przekazała podziękowania instytucjom, stowarzyszeniom i osobom, z którymi GKRPA współpracowała i realizowała bardzo liczne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Należy przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. A ponieważ problemy alkoholowe będą istnieć zawsze, tak więc i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście będzie musiała podejmować nowe wyzwania i dążyć do ograniczania strat osobistych, rodzinnych, społecznych i gospodarczych związanych z nadużywaniem alkoholu.