STARE MIASTO. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw

Wójt Gminy Stare Miasto ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Stare Miasto.

  1. Konsultacje trwają od 7 do 15 lutego br. i dotyczą wszystkich 16 sołectw gminy Stare Miasto.
  2. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą:
  • Wydłużenia kadencji Rady Sołeckiej do 5 lat i dostosowanie jej do długości kadencji Rady Gminy;
  • Rozdzielenie funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej (dotychczas Sołtys był Przewodniczącym Rady Sołeckiej);
  • W pozostałych punktach projekty statutów określają zadania Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sposób ich realizacji, określają zasady i tryb wyborów oraz kontrolę i nadzór organów Sołectwa.

Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, którą pełnoletni mieszkaniec może wypełnić raz. Projekty statutów sołectw oraz ankieta konsultacyjna znajdują się na: stronie internetowej gminy Stare Miasto (www.stare-miasto.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto (www.bip.stare-miasto.pl). Można je również pobrać w Urzędzie Gminy i u każdego z Sołtysów.

Konsultacje prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. Konsultacje w formie papierowej – wypełnione ankiety należy składać: w Urzędzie Gminy osobiście lub listownie albo u Sołtysów. Konsultacje w formie elektronicznej – wypełnione ankiety należy zeskanować i przesłać na adres: konsultacje@stare-miasto.pl

Sołectwa gminy Stare Miasto: Barczygłów, Bicz, Główiew, Janowice, Karsy, Kazimierów, Krągola Pierwsza, Krągola, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Modła Królewska, Rumin, Stare Miasto, Trójka, Żdżary, Żychlin.