WARSZAWA, STARE MIASTO. Nagroda za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

1

Dzień 21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrody przyznawane są co roku, a wśród tegorocznych laureatów znalazła się Maria Pilarczyk-Ryznar – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, która otrzymała jedną z pięciu indywidualnych nagród za wprowadzenie profesjonalnej i nowatorskiej koordynacji usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych w Ośrodku.

Podczas uroczystości odczytany został list minister Marleny Maląg do nagrodzonych, w którym podkreśliła ona, że pracownicy socjalni są na pierwszej linii frontu w walce z ubóstwem, marginalizacją, wykluczeniem społecznym. „Nieoceniona jest rola i działania prowadzone przez pracowników socjalnych, przede wszystkim poprzez prace socjalne, a także wsparcie osób z ubogich rodzin i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych”.

W imieniu minister nagrodę Marii Pilarczyk-Ryznar przekazali podsekretarze stanu MRPiPS –Marcin Zieleniecki i Kazimierz Kuberski, a kwiaty i gratulacje wręczyli laureatce wójt gminy Dariusz Puchała i kierownik GOPS – dr Maria Szumigalska.

Maria Pilarczyk-Ryznar opracowała dokładne zasady i sposób realizacji usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście w formie pn. „Koordynacja usług opiekuńczych”. W swojej pracy wkłada wiele wysiłku w realizowanie działań na rzecz starzejących się członków społeczności lokalnej. Jej pomysły i doświadczenie przyczyniły się do zainicjowania nowych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych, co przełożyło się na podniesienie jakości realizowanych usług. Laureatka wyszła z inicjatywą szeregu lokalnych programów ukierunkowanych na rodziny, dzieci i seniorów, a działania te przyczyniły się do wzmocnienia więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

W tegorocznej edycji zgłoszono 142 wnioski o nagrody, spośród których przyznano 5 nagród indywidualnych, 7 nagród zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 indywidualnych i 6 zespołowych.

(Gmina Stare Miasto)