STARE MIASTO. Gmina wykorzystała szansę związaną z projektami unijnymi

1

18. rocznica wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej to dobry moment na podsumowanie najważniejszych sukcesów gminy Stare Miasto w realizacji projektów unijnych. - Gmina Stare Miasto dostrzega ogrom pozytywnych zmian wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że przez tę pełnoletność członkostwa w UE, z samych tylko środków unijnych, nie licząc środków i programów krajowych, Stare Miasto pozyskało dofinansowania na realizację zadań na terenie gminy o łącznej wysokości kilkudziesięciu milionów złotych w ponad 60 projektach! Jest to zasługa wielkoletniej wizji rozwoju i zespołu ludzi, którzy codziennie pracują na ten sukces – podkreśla wójt Dariusz Puchała.

Przemiany, jakie zaszły na terenie gminy Stare Miasto dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich, są olbrzymie. Z tych pieniędzy zrealizowano projekty indywidualne i partnerskie dotyczące m.in. dróg i ścieżek rowerowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni, placów zabaw i miejsc rekreacji, a także z zakresu edukacji, bezpieczeństwa oraz usług społecznych i cyfrowych. Wszystkie wykonane działania znacząco poprawiły komfort, bezpieczeństwo i wygodę życia mieszkańców.
Projekty dotyczące uzbrojenia terenów aktywizacji gospodarczej w Żdżarach i Krągoli stworzyły nowe miejsca pracy na terenie gminy. Powstały tam drogi i infrastruktura towarzysząca, co pozwoliło na uzbrojenie 161 hektarów gruntów. Swoje siedziby otworzyły tam duże i małe firmy.

Dzięki unijnym dotacjom przebudowano także oczyszczalnię ścieków w Modle Królewskiej. Powstała tam nowa instalacja za prawie 10 mln złotych, przy dofinansowaniu w wysokości ponad 5 mln zł.

Kolejnymi znaczącymi inwestycjami bezpośrednio związanymi z powyższymi były realizacje prawie 60 km sieci kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowościach na terenie gminy. Ogólna wartość tych inwestycji wyniosła ok. 32 mln zł, z czego otrzymane wsparcie wyniosło prawie 20 mln zł. Budowa sieci kanalizacji była jedną z najważniejszych inwestycji gminy Stare Miasto w ostatnich latach, a jej głównym celem była poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców oraz podniesienie standardów ochrony środowiska.

Gmina Stare Miasto uczestniczyła również w 8 projektach partnerskich realizowanych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Dzięki nim zrealizowano projekty z zakresu zintegrowanego systemu komunikacji publicznej: zbudowano punkt przesiadkowy i ponad 5 km dróg rowerowych. Łączne dofinansowanie tych zadań wyniosło ponad 1,6 mln zł.

Lokalny samorząd nie spoczywa na lurach i jest w trakcie realizacji kolejnych strategicznych dla rozwoju gminy projektów, m.in. z zakresu fotowoltaiki i budowy stacji uzdatniania wody. To kolejne pieniądze płynące z Brukseli i poprawa komfortu życia mieszkańców.

- Przez te wszystkie lata dzięki środkom europejskim, współpracy, wymianie doświadczeń oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności, nasza gmina przeszła niesamowitą metamorfozę. Szansa szybszego rozwoju, jaką dała nam Unia, jest wykorzystywana do dnia dzisiejszego – podsumowuje włodarz gminy Stare Miasto Dariusz Puchała.

Przemiany, jakie dokonały się w okresie 18 lat w gminie Stare Miasto i w Polsce, są dowodem na skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych. Na każdym kroku można dostrzec pozytywne zmiany i korzyści w każdym obszarze życia staromiejskiej społeczności.