SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Spotkania konsultacyjne

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE TWORZENIE LSR na lata 2023 – 2027 NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI W PARTNERSTWIE”

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu, opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale mieszkańców naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania i realizację zaplanowanych w niej założeń. Dlatego aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby, zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

Konsultacje będą dotyczyły:
– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans obszaru,
– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału,
– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,
– identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie: 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Terminy spotkań dostępne poniżej: