SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. TULISZKÓW. Omówili Lokalną Strategię Rozwoju

KGI_SwP (4)

Częścią artystyczną w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuliszkowie rozpoczęło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Restauracji ,,Meteora” w Tuliszkowie. Swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały aktywne panie z sekcji tanecznej, rekreacyjno-ruchowej oraz muzykoterapii.
Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Ireneusz Ćwiek. Sprawozdanie i plan finansowy odczytała skarbnik Jolanta Szaraszek. Ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych sekretarz Lucyna Pankowska. Po nich Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2022.

Następnie Iwona Bańdosz przedstawiła zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz omówiła nowy dokument strategiczny, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na lata 2023-2027.

Podczas zebrania dokonano również wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia. Wszedł do niej Zbigniew Tarłowski, który zastąpił Jolantę Knapkiewicz. Na zakończenie Walnego Zebrania protokół odczytała Żanetta Matlewska, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków.