STOWARZYSZENIE ,,SOLIDARNI W PARTNERSTWIE”

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi

 • termin składania wniosków: 16.06.2011 – 30.06.2011 roku
 • limit dostępnych środków: 2 223 608,00 zł
 • Minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:
  • 6 punktów w przypadku operacji zgodnych z działaniem „Odnowa i rozwój wsi”
2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów

 • termin składania wniosków: 16.06.2011 – 30.06.2011 roku
 • limit dostępnych środków: 107 000,79 zł
 • Minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 50% maksymalnej
  • 6 punktów w przypadku operacji zgodnych z działaniem „Małe projekty”
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski (2 egzemplarze w formie papierowej oraz wersję elektroniczną wniosku – płyta CD zapisana w formacie pdf) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto, w dniach: 16 – 30.06.2011 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i na stronie internetowej www.sswp.com.pl a także:

 • na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl
Wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku powinni zapoznać się także z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” dostępną na stronie internetowej www.sswp.com.pl
Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście, ul. Główna 16, tel. 63 241 62 16 w. 249,  w godz. od 10:00 do 14:00, e-mail: lgd@stare-miasto.pl

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA