KRZYMÓW (BRZEŹNO). Ratowali nie tylko ludzi, ale nawet …psa

IS_193

Do trudniejszych akcji zaliczamy pożary budynków mieszkalnych, gdzie aby podjąć działania ratowniczo-gaśnicze, musimy zastosować na przykład aparaty do ochrony dróg oddechowych, często w obecności rozgrzanych butli gazowych, w ciemności i zadymieniu. Czynniki te powodują, że takie akcje są bardzo niebezpieczne. Pod koniec sierpnia dość nietypowym zdarzeniem było wyciągnięcie psa z kanału garażowego – mówił 4 lutego, na walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie, prezes Andrzej Frątczak, prezentując sprawozdanie z działalności OSP w 2011 roku.

Zarząd OSP Brzeźno tworzą: prezes Andrzej Frątczak, wiceprezes-naczelnik Bartosz Czerniejewski, wiceprezes Tomasz Opszalski, zastępca naczelnika Krzysztof Szucharski, sekretarz Anna Świderska, skarbnik Małgorzata Sucharska, gospodarz Krzysztof Skąpski, kronikarz Magdalena Frątczak, członek Zarządu Michał Olaszewski. W Komisji Rewizyjnej są: przewodniczący Maciej Popielarz, wiceprzewodniczący Krzysztof Krzyżaniak, sekretarz Kamila Świderska, członkowie KR: Ścibor Cieślak i Henryk Jagodziński.

Kierownictwo OSP w Brzeźnie otrzymało jednogłośne absolutorium. Strażakom życzenia i gratulacje przekazało liczne grono gości.

Pełna treść sprawozdania:

Stan organizacyjny na dzień 31.12.2011 wyniósł 56 członków czynnych i 3 członków honorowych. Przyjęliśmy w nasze szeregi 6 członków czynnych. Niestety, z powodu nieoczekiwanej śmierci, dnia 6 maja odszedł od nas na wieczny spoczynek druh Tadeusz Szabelski. Proszę o powstanie i uczczenie śmierci druha chwilą ciszy.

Już od kilku lat oprócz ratowania życia i mienia ludzkiego, które jest głównym celem działalności OSP, zwyczajem stała się współpraca z otoczeniem bliskim i dalszym, co pozwoliło na osiągnięcie pewnych sukcesów. W roku 2011 decyzją Komendanta Głównego Nr XV / 101 KSRG z dnia 22 lipca 2011r. nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Była to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie ubiegłego roku. Przez 2 lata priorytetem naszej działalności było pozyskiwanie sprzętu i szkolenie się, aby móc spełnić niełatwe kryteria wejścia do systemu. Ciężka praca druhów, druhen i nieoceniona pomoc licznej grupy sympatyków naszej jednostki doprowadziły do spełnienia naszego głównego celu. Teraz, po ponad półrocznej obecności w systemie, z pełnym przekonaniem mówimy, że było to potrzebne. Świadczą o tym zdarzenia, do których byliśmy wzywani 29 razy. W porównaniu do innych lat liczba ta podwoiła się, a nawet kilkukrotnie wzrosła. 17 września wspólnie z druhami z Paprotni spotkaliśmy się przy Gminnym Ośrodku Kultury na oficjalnym wręczeniu nam aktów włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aktu wręczenia dokonali Wielkopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Wojciech Mendelak oraz Komendant Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski. Dziękujemy za słowa uznania i listy gratulacyjne kierowane do naszej jednostki przez licznie przybyłych reprezentantów władz Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, parlamentu, władz powiatowych i samorządowych. Oczywiście nie zabrakło również delegacji jednostek z OSP Krzymów, OSP Kałek i OSP Głodno z pocztami sztandarowymi na czele.

Następnym wyzwaniem było – na prośbę ówczesnego prezesa powiatowego druha Władysława Kolińskiego – wzięcie na barki przygotowania uroczystości III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie. Zjazd odbył się w sali GOK w Brzeźnie. Późniejsze opinie potwierdziły, że z zadania organizacyjnego wywiązaliśmy się bardzo dobrze, oczywiście przy współpracy z bliskim nam otoczeniem oraz byłym i obecnym Zarządem Powiatowym ZOSP.

Już w mniejszym stopniu, bo ranga uroczystości była na skalę krajową, mieliśmy swój udział w zawodach krajowych, które odbyły się we wrześniu w Koninie. W dniu zawodów pomagaliśmy na płycie stadionu w organizacji i pilnowaniu porządku.

W lipcu na płycie boiska Czarnych Brzeźno zorganizowaliśmy gminne zawody sportowo-pożarnicze. Niestety, pogoda nie dopisała, ale zawody się odbyły. Grupa A, czyli druhowie, zajęli III miejsce. Grupa C – druhny – 1 miejsce, kwalifikując się na zawody powiatowe, gdzie zajęły V miejsce.

29 maja w parku przy szkole podstawowej współorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Rodziny. Włączyliśmy się w pokazy i konkursy dla rodzin, zabezpieczenie porządkowe oraz zajęliśmy się opieką ogniska.

Jak co roku przeprowadziliśmy konkurs wiedzy pożarniczej w szkołach w Brzeźnie i Szczepidle. Braliśmy udział w procesji Bożego Ciała, wraz z druhami z Głodna pełniliśmy wartę przy grobie Pana Jezusa. Braliśmy udział w obchodach Dnia Niepodległości zorganizowanych przez OSP Krzymów oraz w manewrach gminnych, które odbyły się na terenach rezerwatu przyrody Złota Góra. Uczestniczyliśmy jako obserwatorzy w ewakuacji Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, następnie przeprowadziliśmy pogadankę z dziećmi i młodzieżą na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Tradycją staje się również współorganizacja Sylwestra z Kołem Gospodyń, Szkołą Podstawową. Po raz pierwszy, ponieważ funkcjonuje od połowy roku, do organizacji włączył się Gminny Ośrodek Kultury, z dyrektorem Krzysztofem Kędziorą na czele.

Nowością w naszych działaniach jest współpraca z nowopowstałym Stowarzyszeniem na Rzecz Sportu, Rekreacji, Turystyki i Ochrony Środowiska ,,Platan’’, z prezesem Leszkiem Staszakiem na czele. Poprzez piesze wędrówki ze stowarzyszeniem Platan promujemy nasze piękne okolice rezerwatu Złota Góra.

W roku ubiegłym było 28 wyjazdów w tym 29 zdarzeń, w których braliśmy udział. Różnica jest rezultatem kolejnego wezwania, gdy wracaliśmy z pierwszej akcji. Zdecydowana większość zdarzeń to pożary traw, poszycia leśnego i śmietników. Do trudniejszych akcji, w których uczestniczyliśmy, zaliczamy pożary budynków mieszkalnych, gdzie aby podjąć działania ratowniczo-gaśnicze musimy zastosować np. aparaty do ochrony dróg oddechowych, często w obecności rozgrzanych butli gazowych, w ciemności i zadymieniu. Czynniki te powodują, że takie akcje są bardzo niebezpieczne. Pod koniec sierpnia dość nietypowym zdarzeniem było wyciągnięcie psa z kanału garażowego. Łączny czas wszystkich wyjazdów wyniósł 44.5 godz.

W szkoleniu dowódców brało udział 5 druhów: Michał Olaszewski, Krzysztof Skąpski, Mateusz Markowski, Cieślak Ścibor i Andrzej Frątczak.

Na wyróżnienie zasługują: Michał Olaszewski Krzysztof Skąpski, Patryk Sypniewski i Bartosz Czerniejewski, który był obecny na 27 z 28 wyjazdów ratowniczo-gaśniczych. To prawie 100-procentowa frekwencja. Brawo panie naczelniku.

Zestaw hydrauliczny Lukas otrzymany z OSP Krzymów, zakupiona drabina nasadkowa 3-elementowa, 8 sztuk hełmów Calisia, rozdzielacz kulowy, 10 odcinków węży gaśniczych, 3 sztuki Nomexów, 5 par butów skuterów, 2 sygnalizatory bezruchu, 2 prądownice, rękawice, tłumice, elementy umundurowania galowego to sprzęt i umundurowanie, jaki udało się pozyskać w roku sprawozdawczym.

W roku sprawozdawczym druhowie we własnych szeregach przeprowadzili zbiórkę pieniężną na kwotę 550 zł, zakupili materiał i swoimi siłami zrobili suszarkę do węży i skrzynię narzędziową na samochód Berliet. Druhowie często z własnych pieniędzy zarobionych z ekwiwalentów za udział w akcjach kupują wyposażenie i sprzęt potrzebny jednostce. Druh naczelnik przy pomocy pana Andrzeja Czaji wykonali naprawę motopompy. Dziękuję druhom i sympatykom za takie inicjatywy. Nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Zastanawia mnie osobiście, jak wyglądałaby nasza działalność wyglądałaby, gdyby wszyscy członkowie czynni – a jest ich 56 – działali tak jak do tej pory tych dwudziestu kilku, którzy naprawdę robią dobrą robotę. Z przykrością muszę przyznać, że ok. połowa członków albo się nie udziela albo udziela się w bardzo małym stopniu a czasami nawet odnoszę wrażenie, że działają na przekór dobru tej jednostki. W mojej opinii dwadzieścia kilka osób spośród 56 jest członkami czynnymi, tylko nie wiem jak zakwalifikować drugą połowę. Myślę, że jednym z założeń na obecny rok powinno być uszczuplenie listy członków czynnych o kilka a może nawet kilkanaście osób.

Dziękuję druhom i druhnom, którzy budują tą organizację: nieważne czy przez ratowanie życia i mienia ludzkiego, czy – jak druhny w kuchni – od strony kulinarnej.

Możemy spojrzeć teraz wokół siebie i widzimy wiele twarzy, reprezentantów organizacji rządowych i pozarządowych. Ja widzę tu twarze przyjaciół. Dziękujemy wszystkim za wszelką okazaną pomoc, dzięki której możemy się tu wszyscy spotkać, mówić o wspólnych osiągnięciach i budować plany na przyszłość.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA