KONIN. PiS chce odwołana wicemarszałka Leszka Wojtasiaka

Błażej Spychalski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolskiego, poinformował o wniosku Klubu Radnych PiS w Sejmiku o odwołanie wicemarszałka Leszka Wojtasiaka, kierującego sprawami ochrony zdrowia. W uzasadnieniu pojawiły się argumenty o braku natychmiastowej reakcji na niezrealizowanie przez szpital koniński planu naprawczego uchwalonego w październiku 2010 roku oraz utrzymywanie dyrektora szpitala w Koninie, który nie realizował działań naprawczych a dodatkowo doprowadził do konfliktu z personelem, co zakończyło się wybuchem strajku w roku 2012.

————————————–

DOKUMENTACJA:

Klub Radnych PiS w Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego

Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Województwa wielkopolskiego w związku z art.30 ust 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim, zwracamy się do Pana Marszałka z wnioskiem i apelem o odwołanie z funkcji wicemarszałka – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, kierującego sprawami ochrony zdrowia, Leszka Wojtasiaka. Zgodnie z art.37 ust 5 ustawy o samorządzie wojewódzkim Marszałek Województwa ma prawo i obowiązek zwrócić się do Sejmiku województwa o odwołanie członka zarządu w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności w tym stwierdzenia działania członka zarządu na szkodę społeczeństwa województwa ( art. 18 pkt 15 ustawy o samorządzie wojewódzkim). W działalności v-ce Marszałka Leszka Wojtasiaka stwierdzamy ewidentne działanie na szkodę społeczeństwa naszego województwa po części z powodu braku wiedzy menadżerskiej niezbędnej do właściwego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zrozumienia podstawowych praw ekonomii,, dyktatorskich zapędów, nie dotrzymywania podjętych zobowiązań i lekceważenia wybranych w demokratycznych wyborach radnych Sejmiku, który jest organem zwierzchnim w stosunku do Zarządu Województwa. Pan Leszek Wojtasiak ma problemy z rozpoznaniem problemów kluczowych co powoduje niepokoje społeczne i naraża budżet województwa na ryzyko wielomilionowych strat z tytułu jego błędów i zaniechań . TYM SAMYM NIE REALIZUJE ZAPISÓW ART. 14 UST 1 PKT. 2 USTAWY O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZKIM DO KTÓRYCH REALIZACJI JEST ZOBOWIĄZANY PRAWEM.

Pozwalamy sobie przytoczyć ewidentne przykłady jego destrukcyjnego działania i błędy, których można było uniknąć, gdyby pan Leszek Wojtasiak należycie wykonywał swoje obowiązki oraz reagował na informacje płynące z jednostek i z obrad Sejmiku:

- brak natychmiastowej reakcji na niezrealizowanie przez szpital koniński planu naprawczego uchwalonego w październiku 2010 – wiedza o jego niezrealizowaniu była dostępna już w lutym 2011 roku

- utrzymywanie dyrektora szpitala w Koninie ,który nie realizował działań naprawczych a dodatkowo doprowadził do konfliktu z personelem co zakończyło się wybuchem strajku w roku 2012

- ślimacze tempo przygotowań do budowy szpitala MiD w Poznaniu, po połowie kadencji jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu co w roku 2010,tyle że miasto Poznań oczekuje wymiany gruntów.

-blokowanie debaty postulowanej przez opozycję nad sytuacją w ochronie zdrowia w połowie roku 2011

- nie wyciągnięcie wniosków z dyskusji na sesji nadzwyczajnej ,gdzie dowiedziono, że szpitale w Lesznie i Koninie straciły zdolność do samodzielnego rozwiązania swoich problemów.(w tym momencie przyrost zadłużenia w Lesznie przekroczył 1 milion miesięcznie)

-forsowanie błędnej decyzji o połączeniu szpitala psychiatrycznego w Kościanie z WSZ w Lesznie

-brak reakcji na narastanie sytuacji strajkowej w Koninie

-zarzucanie radnym opozycji podżeganie do strajku w Koninie po jego wybuchu

-brak wsparcia zarządczego dla szpitali w Lesznie i w Koninie, mimo że z danych finansowych jasno wynikała zapaść tych jednostek

- brak reakcji na kredytowanie się szpitala w Lesznie u firm para bankowych od roku 2010.Informacje o tej sytuacji były dostępne w sprawozdaniach finansowych – dane te ujawniła również firma PWC w swoim raporcie. Tak rażące zaniechanie zmusiło Sejmik do pospiesznego uchwalania poręczenia kredytu w wysokości ponad 39 milionów.

Elementem decydującym o złożeniu tego wniosku jest utracenie przez część radnych sejmiku, urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych jak również mieszkańców Wielkopolski, zaufania dla Pana Leszka Wojtasiaka, który tym samym stracił zdolność do sprawowania odpowiedzialnej funkcji wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. To na prośbę Zarządu Radni opozycji zaangażowali się w zespoły negocjacyjne podczas strajku w Koninie i Lesznie dla bezpieczeństwa Wielkopolan i dla pokazania, że sprawy ochrony zdrowia nie są przedmiotem gry politycznej. Przy powoływaniu tych zespołów zostało ustalone, że radni w tym radni opozycyjni będą informowani o wszystkich projektach dotyczących zmian w ochronie zdrowia przed skierowaniem ich na drogę realizacji i dalszych konsultacji. Te ustalenia zostały złamane poprzez pana Wojtasiaka czego namacalnym przykładem jest:

- Skierowanie w trybie nagłym uchwał o komercjalizacji stacji Pogotowia w Koninie,

- Powołanie zespołu d/s komercjalizacji bez informowania Sejmiku i bez udziału jego przedstawicieli

- Skierowanie bez konsultacji kolejnego projektu w sprawie połączenia WSZ w Kaliszu i Pogotowia w Kaliszu.

Zarządzający nie musi być geniuszem ale musi posiadać minimum wiedzy fachowej i predyspozycji do kierowania podległymi mu służbami. W tak istotnej sprawie jak zdrowie Wielkopolan – powinien stosować się do zasady „Primum non nocere” – a wicemarszałek Leszek Wojtasiak szkodzi i dlatego wnosimy o skierowanie na obrady Sejmiku wniosku o jego odwołanie .

Jednocześnie informujemy Pana Marszałka że w przypadku nie wywiązania się przez Pana z ciążącego na Panu jako Marszałku Województwa obowiązku czyli nie podjęcia działań mających na celu odwołanie wicemarszałka Leszka Wojtasiaka i zastąpienia go bardziej kompetentną, fachową osobą, uznamy Pana jako współwinnego tego stanu rzeczy gdyż to Pan jest odpowiedzialny z mocy prawa za działanie Zarządu .

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA