AKCJA KONIN. Obywatelska Strategia Konin 2020. Miasto obywateli

Konin

Zanim stowarzyszenie Akcja Konin przystąpiło do opracowywania strategii dla Konina, jasne stało się (a przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców tylko to potwierdziły), że głównym problemem Konina jest brak miejsc pracy. Jako obywatele nie mamy jednak wpływu na to, czy władze miasta przygotują dla potencjalnych inwestorów odpowiednie tereny (dopiero teraz, 22 lata od powstania samorządu, Konin przygotowuje pierwsze tereny inwestycyjne) i potrafią zatrudnić oraz wyszkolić takich urzędników, którzy potrafią kompetentnie z nimi rozmawiać. Przy tym nawet najlepsze warunki stworzone kapitałowi zewnętrznemu nie gwarantują, że inwestorzy do Konina przyjdą, a jeśli przyjdą – jak długo tu pozostaną.

Fundament gospodarczego rozwoju miasta mogą stanowić jedynie firmy małe i średnie, otwierane przez miejscowych przedsiębiorców. Jest mało prawdopodobne, że tysiąc małych firm, zatrudniających po 2-3 osoby, zostanie zamknięta z dnia na dzień, za to jedna duża firma, zatrudniająca 2-3 tys. osób, może ni stąd ni zowąd przenieść swoja produkcję na drugi koniec świata. Kilkaset nowych małych i średnich firm przyniesie dwojaki efekt: dadzą nowe miejsca pracy a także zbudują wizerunek Konina jako miasta, gdzie ludzie są przedsiębiorczy i kreatywni, a władza publiczna im sprzyja, co będzie stanowić zachętę dla dużych inwestorów zewnętrznych.

Własne firmy otwierają ludzie najodważniejsi, ci najbardziej kreatywni i dynamiczni. Potrzebne są takie zmiany w funkcjonowaniu miasta, by uczynić je atrakcyjnym dla najbardziej kreatywnych jego obywateli. Odpowiedź na pytanie, jakie miasto jest atrakcyjne dla ludzi najbardziej twórczych i dynamicznych, którzy mogą wybierać, czy chcą mieszkać i wychowywać dzieci w Koninie czy może wolą Poznań, Kutno, Bytom, Sopot, Łódź czy dowolnie inne miejsce w Polsce, a może nawet poza jej granicami, to w istocie podstawa Obywatelskiej Strategii dla Konina. A nikt nie odpowie na to pytanie lepiej niż sami mieszkańcy, z czego wywiedziono misję miasta: Konin – miasto obywateli.

Ta deklaracja misji, dla jej pełniejszego zrozumienia i skuteczniejszego przekładania na zestaw celów strategicznych, została rozwinięta w osiem stwierdzeń:

1. Podmiotem wszystkiego co dzieje się w Koninie są jego mieszkańcy. Decyzje są podejmowane dla ich dobra wspólnego, z uwzględnieniem indywidualnego dobra każdego mieszkańca z osobna.

2. Mieszkańcy są zaproszeni do realnego współdecydowania o mieście. Uczestnictwo w decyzjach publicznych w Koninie jest możliwie bezpośrednie. Zaczyna się ono już na etapie inspiracji i pomysłów, a nie dopiero na etapie konsultowania gotowych rozwiązań.

3. Mieszkańcy Konina to nie „interesanci”, nie „petenci”, „klienci usług”, czy „strony w postępowaniu”. Mieszkańcy Konina to OBYWATELE. Razem stanowią lokalne społeczeństwo obywatelskie.

4. Aby obywatele mogli poczuć się podmiotami w swoim mieście, muszą mieć możliwość artykułowania swych poglądów pojedynczo i zbiorowo. Potrzebna jest więc debata publiczna, w której zdania indywidualne mają szansę konfrontować się ze sobą i formułować w zdania zbiorowe. Potrzebne są w Koninie przestrzenie takiej debaty: organizacje obywatelskie, lokalne media, przestrzeń publiczna sprzyjająca spotkaniu poglądów i postaw. Organizacje, media i przestrzeń publiczna stanowią dziś agorę, na której obywatele debatują o swej polis.

5. Wśród obywateli możliwe są spory, bo współczesne miasto z istoty jest przestrzenią różnic interesów. Konin dąży do tego, by w takich lokalnych sporach obywatelskich wygrywało zawsze dobro publiczne, a nie partykularny interes grup silniejszych.

6. Obywatele są indywidualnościami zgromadzonymi wokół dobra wspólnego. Wspólnota samorządowa Konina to nie „wspólnota jednakich”, oparta o jednolitą tożsamość. Dziś jednolita tożsamość nie jest możliwa. Wspólnota lokalna Konina to nowoczesna zróżnicowana wspólnota debaty, szanująca indywidualność każdego z obywateli i widząca swe bogactwo w różnorodności.

7. Konin jest miastem WSZYSTKICH obywateli. Nikt nie może być wykluczony z debaty ani z współdecydowania na temat dobra publicznego. Spójność społeczna, rozumiana jako włączenie w życie społeczne każdego, jest w Koninie wysoką wartością.

8. Obywatelskość zaczyna się od kołyski. Także najmłodsi mieszkańcy Konina mają głos w swoich sprawach. Konin jest miastem, gdzie słucha się uważnie głosu młodych obywateli, gdzie samorząd szkolny nie jest fikcją, a młodzież jest równoprawnym uczestnikiem debaty publicznej.

O tym, jak można osiągnąć wymienione cele, mówi już sama strategia, gdzie cele zostały rozłożone na priorytety, a te obudowane programami operacyjnymi. Strategia została pomyślana jako dokument otwarty, co oznacza, że regularnie będzie (co dwa lata) aktualizowana, a jej realizacja poddawana systematycznej, corocznej ocenie.

Publiczna prezentacja dokumentu „Obywatelska Strategia Konin 2020” planowana jest na koniec listopada. Strategia zostanie też przedstawiona do zatwierdzenia Radzie Miasta Konina. Strategię napisał Wojciech Kłosowski, na podstawie diagnozy miasta dr Tomasza Herudzińskiego.

Waldemar Duczmar, prezes Akcji Konin

Treść strategii w pliku pdf:: KONIN 2020 – OSTATECZNY

Akcja Konin. Celem tego stowarzyszenia – zgodnie z zapisami statutowymi – jest wspieranie harmonijnego rozwoju Konina, prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia jego mieszkańców, w szczególności polegającego na podejmowaniu działań zmierzających do:

 1. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw;
 2. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 3. usprawniania komunikacji;
 4. upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu;
 5. upowszechniania kultury i sztuki;
 6. ochrony dóbr kultury i tradycji;
 7. propagowania krajoznawstwa;
 8. organizowania wypoczynku, w szczególności dzieci i młodzieży;
 9. rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
 10. działań wspomagających rozwój demokracji i tolerancji;
 11. niwelowania barier architektonicznych;
 12. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju miasta;
 14. działań na rzecz transparentności w polityce lokalnej, kampanii informacyjnych o prawach wyborczych;
 15. organizacji wolontariatu.