PODATKI LOKALNE. Golina – bez zmian

W najbliższym okresie będziemy przypominać o wysokości podatków lokalnych w poszczególnych gminach. Teksty temu poświęcone będzie można znaleźć zgrupowane w temacie ,,Podatki lokalne” (na pasku z prawej strony). Rada Miejska w Golinie podatki lokalne na 2014 rok, czyli średnią cenę skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych, utrzymała na poziomie roku 2013. Na przykład średnia cena żyta została obniżona do 55 zł za kwintal.

Poniżej przypominamy treść uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości, ponieważ dotyczy on największej grupy mieszkańców gminy.

 1. Podatek od nieruchomości

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1m2 powierzchni,
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni.
 1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
  4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowe – 7,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
 1. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
  i ust. 3-7.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA