STARE MIASTO. Lokalna współpraca

Stare Miasto

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście realizuje pilotaż programu Modelu Lokalnej Współpracy (MLW). Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina nie ponosi żadnych kosztów w związku z jego realizacją. Głównym celem MLW jest utworzenie Zespołu Synergii Lokalnej działającego na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym odbędzie się cykl spotkań informacyjno–szkoleniowych, których głównym celem będzie wprowadzenie do tematyki MLW, przedstawienie celów i zadań MLW. Pierwsze spotkanie odbyło się 3 lutego. Jego uczestnikami były m.in. osoby bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. W spotkaniu udział wzięli także radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Ponadto z zaproszenia skorzystał Zbigniew Prałat z Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – przedstawił on zasady działania spółdzielni socjalnych.

Na kolejne spotkania będą zaproszeni przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Miasto, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z powiatu konińskiego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych samorządu gminy.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)