SOMPOLNO. Na sesji o pomocy w zakresie dożywiania

Na XXXVII sesji Rada Miejska w Sompolnie upoważniła kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w Prawie energetycznym, zamieszkałych na terenie gminy Sompolno.

W uzasadnieniu uchwały zwrócono uwagę, że wypłata dodatków energetycznych uzależniona jest od przyznania dodatków mieszkaniowych. A tym zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym samym zasadne jest upoważnienie kierownika M-GOPS do załatwiania spraw dotyczących dodatku energetycznego.

Rada przyjęła też uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sompolno ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami i przedszkolami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje M-GOPS w Sompolnie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób, nie może przekroczyć 20 proc. liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 15,83 zł. Ale większość osób korzystających z usług  opiekuńczych będzie ponosiła niższe opłaty, bowiem uzależnione jest to od kryterium dochodowego.