SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Podsumowano działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

8

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” podsumowało działalność w 2014 roku. Głównym celem Stowarzyszenia stanowiącego Lokalną Grupę Działania (LGD) jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego powiatu. Organizacja na koniec 2014 roku liczyła 184 członków, w tym z sektora publicznego – 10, sektora gospodarczego – 19, sektora społecznego – 155. Działalnością Stowarzyszenia w 2014 roku kierował Zarząd w składzie: prezes Ireneusz Ćwiek, wiceprezes Leokadia Śniegowska, wiceprezes Kinga Szykowna, sekretarz Wiesława Szeflińska, skarbnik Jolanta Szaraszek, członek Zarządu Alina Przybysz. W roku 2014 funkcjonowało biuro LGD, które zatrudniało trzy osoby – dyrektorem była Iwona Bańdosz. Zebrani na walnym zebraniu w Starym Mieście udzielili Zarządowi jednogłośnego absolutorium.

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” jako wystawca w 2014 roku uczestniczyło w wielu wystawach, targach i wydarzeniach, m.in. w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki – Agrotravel w Kielcach, w Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu, w XVI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Słonawach koło Obornik, w Dożynkach Prezydenckich w Spale, w Konferencji ,,Kobiecka Wielkopolska Obywatelska” w Poznaniu.

Lokalna Grupa Działania zorganizowała 4 szkolenia. Pracownicy zatrudnieni w biurze Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i inne instytucje zewnętrzne .

Wydarzenia organizowane przez LGD to: Jarmark Produktu Lokalnego – 27.07.2014 r. ,Stare Miasto; Rajd rowerowy pod nazwą ,,V Rowerowy Zawrót Głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” – 07.09.2014 r., Golina; Konferencja „Rozwój Wielkopolskiej Wsi Poprzez Realizację PROW 2007 – 2013” – 22.10.2014 r., Biała Panieńska.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w 2014 roku ogłoszono 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 4 działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj.:

Pierwszy nabór w terminie 07-21.03.2014 roku na:

  1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;
  2. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
  3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Drugi nabór 13-27.08.2014 r. na Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Limit dostępnych środków 332 094,35 zł. Operacje wybierane do 120 proc., tj. do kwoty 398 513,22 zł.

Wybór operacji przez LGD w okresie sprawozdawczym:

Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji
07.03.2014-21.03.2014 Odnowa i Rozwój wsi” 3 2
07.03.2014-21.03.2014 Małe projekty” 14 14
07.03.2014-21.03.2014 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 1
13.08.2014-27.08.2014 Odnowa i rozwój wsi’ 6 5

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski złożone w ramach I naboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30.04.2014 roku. Wnioski złożone w ramach II naboru przekazano do UMWW w dniu 19.09.2014 roku.

Działanie 421 „Wdrażanie projektu współpracy”.

PRODUKT LOKALNY INSPIRACJĄ KULINARNĄ

23 grudnia 2013 roku dwie Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście i Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku podpisały umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy pod nazwą „Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną” – PLIK. Podpisanie tej umowy poprzedziły liczne spotkania, podczas których sprecyzowano cele i planowane do realizacji zadania w ramach tego projektu. Również w grudniu 2013 roku złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektu współpracy”.

Działania przygotowawcze zostały zakończone 17 lipca 2014 roku podpisaniem z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy przyznania pomocy na realizację projektu. Realizację projektu zaplanowano do 30 listopada 2014 roku.

Projekt został skierowany do wszystkich mieszkańców gmin należących do Lokalnych Grup Działania zaangażowanych w realizację projektu współpracy. Obszarem działania projektu objęte zostały trzy powiaty: koniński, turecki i kolski, czyli gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków („Solidarni w Partnerstwie”), Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek („Wielkopolska Wschodnia”).

Celem ogólnym projektu współpracy było zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego. Cel ogólny realizowany był poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak: nabywanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń dotyczących produktów lokalnych, kreowanie i promowanie kulinarnych produktów lokalnych opartych na tradycji, ożywienie aktywności i integracja mieszkańców obszarów partnerskich Stowarzyszeń oraz promowanie produktów lokalnych wykorzystujących zasoby i walory kulturowe obszaru.

Operacja była w 100 proc. finansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.

Cele projektu współpracy zrealizowane zostały poprzez organizację dwóch konkursów kulinarnych pt.: „Kulinarne podboje z LGD „Solidarni w Partnerstwie” i „Wielkopolska Wschodnia”, organizację szkolenia „Produkt lokalny szansą na lepsze jutro” (18 lipca 2014 w Starym Mieście, omówienie zagadnień związanych z produktem lokalnym). W szkoleniu tym uczestniczyli mieszkańcy z terenu działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” i „Wielkopolska Wschodnia”. Zorganizowano też wizytę studyjną celem nabycia doświadczenia w zakresie kreowania, promowania i dystrybuowania produktów lokalnych.

W ramach realizacji projektu zostały również opracowane i wydrukowane materiały promocyjne i informacyjne dotyczące projektu współpracy. Opracowano i wydano albumy, które zawierają przepisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach kulinarnych dań mięsnych, ciast i nalewek.

Zorganizowano także dwa Jarmarki Produktu Lokalnego, w trakcie których zaprezentowały się lokalne zespoły, a artyści pokazali swoją twórczość, przeprowadzając warsztaty i pokazy. Zostały również przygotowane stoiska kulinarne przez laureatów konkursów kulinarnych. Jarmarki odbyły się 27 lipca 2014 roku w Starym Mieście oraz 10 sierpnia 2014 we Wrzącej Wielkiej. Gościem specjalnym był dr Grzegorz Russak – wybitny specjalista kulinarny, który poprowadził warsztat kulinarny połączony z prelekcją na temat polskiego dziedzictwa kulinarnego ze szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego. Uczestnicy Jarmarku mieli również okazję obserwować pokaz wyrobu białej kiełbasy, którą następnie serwowano z żurkiem staropolskim.

Dla uczestników konkursu kulinarnego zorganizowano wyjazd na Targi SMAKI REGIONÓW, które są świętem miłośników tradycyjnej, polskiej żywności przyrządzanej według dawnych receptur.

Projekt skierowany był przede wszystkim do mieszkańców partnerskich obszarów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, lokalnych liderów oraz wszystkich osób i instytucji zainteresowanych współpracą. Jego realizację zakończono w listopadzie 2014 roku. Całkowity budżet projektu współpracy wyniósł 222 570 zł.