SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Konsultacje społeczne w Golinie, Grodźcu, Rychwale, Rzgowie, Starym Mieście i Tuliszkowie

1

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zakończyło pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczący diagnozy w zakresie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń, a także grup defaworyzowanych oraz celów, które powinny się znaleźć w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Konsultacje odbyły się na przełomie sierpnia i września w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia, tj.: Golinie, Grodźcu, Rychwale, Rzgowie, Starym Mieście i Tuliszkowie.

W spotkaniach z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli reprezentanci sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy. Konsultacje zostały przeprowadzone w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie ,,Wsparcie przygotowawcze”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.