KAWĘCZYN. Wójt z Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

14 listopada w Poznaniu wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak odebrał z rąk Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Andrzej Halicki powiedział, że to samorząd stanowi podstawę rozwoju Polski, dlatego właśnie należy docenić tych, którzy od wielu lat działają na rzecz wspólnot lokalnych.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności za:

- działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;
- wykonywanie zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
- za pracę naukową i badawczą dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego,

Odznaka nadawana jest m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, jak i za pracę naukową, badawczą oraz dydaktyczną dotyczącą samorządu. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego to kolejne wyróżnienie dla wójta gminy Kawęczyn. Wcześniej otrzymał statuetkę „Filar Samorządu Terytorialnego”, przyznaną przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Jest także laureatem Godła „Orła Białego”, przyznanego przez Fundację Orła Białego.

( Urząd Gminy w Kawęczynie)