GOLINA. Obniżyli cenę żyta

Rada Miejska postanowiła o obniżeniu ceny skupu żyta, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego, z 37,64 zł za jeden kwintal (cena według Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze 3 kwartały 2010 roku) do 36 zł.

is_183

Picture 1 of 34

Poza tym pojawiła się możliwość zwolnienia z tej daniny użytków, na których zaprzestano produkcji. Następuje to na pisemny wniosek. A pięć warunków musi być spełnionych jednocześnie. Oprócz faktycznego zaprzestania uprawy nie można wykorzystywać gruntów jako pastwiska, zbierać traw i siana na cele paszowe, należy utrzymywać ziemię w takim stanie, aby nie rozprzestrzeniały się chwasty oraz postawić tabliczkę informacyjną o wyłączeniu z produkcji.

Gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi konińskiemu w wysokości 4 626 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz gminy Golina przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Poza tym przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2011. Jest on adresowany do osób nadużywających alkoholu oraz ich rodzin, do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.

(nie znasz jeszcze władz lokalnych – zobacz galerię zdjęć)