ŚLESIN. Zderzenie z budżetową rzeczywistością

Burmistrz Ślesina Mariusz Zaborowski

Początek roku 2011 to brutalne zderzenie z budżetową rzeczywistością. Budżet, który odziedziczyłem po moim poprzedniku był przeszacowany po stronie dochodów i niedoszacowany po stronie wydatków. Za wiele inwestycji zakończonych jeszcze w poprzedniej kadencji musieliśmy zapłacić z pieniędzy na 2011 rok. Niosło to za sobą ograniczenie inwestycji i konieczność zaciągnięcia kredytów na realizację już podpisanych zobowiązań. Stało się jasne, że głównym zadaniem na rok 2011 będzie opanowanie deficytu budżetowego i zmiana koncepcji tworzenia budżetu Gminy – to fragment podsumowania pierwszego roku pracy Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego.

———————————————————————————————————–

Ślesin, dn. 13 grudnia 2011 r.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ślesin

Mija rok pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. To dzięki Państwa zaufaniu, jakim obdarzyliście mnie w ostatnich wyborach pełnię to zaszczytne stanowisko od 1 grudnia 2010 roku.

W trakcie kampanii wyborczej mój komitet zbierał wypełnione przez mieszkańców ankiety, które zgodnie z obietnicą posłużyły do powstania Wielkiej Księgi Potrzeb Miasta i Gminy Ślesin, na której oparłem swoje pierwsze działania.

Koniec roku kalendarzowego to okazja do podsumowań. Niżej przedstawię Państwu informacje na temat tego, jak przebiegał pierwszy rok mojego urzędowania, a nie był to rok łatwy.

Początek roku 2011 to brutalne zderzenie z budżetową rzeczywistością. Budżet, który odziedziczyłem po moim poprzedniku był przeszacowany po stronie dochodów i niedoszacowany po stronie wydatków. Za wiele inwestycji zakończonych jeszcze w poprzedniej kadencji musieliśmy zapłacić z pieniędzy na 2011 rok. Niosło to za sobą ograniczenie inwestycji i konieczność zaciągnięcia kredytów na realizację już podpisanych zobowiązań. Stało się jasne, że głównym zadaniem na rok 2011 będzie opanowanie deficytu budżetowego i zmiana koncepcji tworzenia budżetu Gminy. Musiałem także dokonać rewizji swoich planów dotyczących przyszłości Gminy Ślesin, które zawarłem w swoim programie wyborczym. Nie rezygnuję z ich realizacji, ale mam świadomość, że będę potrzebował na to więcej czasu. Postanowiłem zacząć od rzeczy, które jak wynikało z rozmów przeprowadzonych podczas kampanii wyborczej są dla Państwa najważniejsze.

W porozumieniu z MZK i PKS utworzyliśmy nową lokalizację przystanku autobusowego przy ośrodku zdrowia, który skrócił drogę pacjentów do lekarzy. Przystąpiłem także do rozmów z następną spółką lekarską, efektem czego wyremontowane zostały trzy pomieszczenia na piętrze ośrodka, co pozwoliło złożyć w wymaganym terminie 24 listopada 2011 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia oferty w konkursie na utworzenie nowego punktu prowadzącego opiekę rodzinną oraz specjalistyczną. Zleciłem przeprowadzenie inwentaryzacji  ośrodka zdrowia  w Ślesinie  i Licheniu, czego wynikiem było urealnienie i urynkowienie czynszów za wynajem pomieszczeń.

Pierwsze trzy miesiące nowego roku to podtopienia, jakie dotknęły dużą część Gminy. Zaniedbania z kilkunastu lat w czyszczeniu rowów i przepustów doprowadziły do ogromnych zalań domów, gospodarstw rolnych  oraz upraw rolniczych. Podjęliśmy wiele bardzo kosztownych i pracochłonnych działań doraźnych, mających na celu ratowanie dobytku mieszkańców. Przystąpiliśmy także do reaktywowania Spółki Wodnej, której zadaniem będzie opracowanie rozwiązań systemowych.

Zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w urzędzie oraz wysokość nagród i ekwiwalentów. Trwa reorganizacja pracy oraz zakresów czynności pracowników, aby móc efektywniej obsługiwać mieszkańców. Od 1 stycznia 2012 r. zostają wprowadzone elektroniczne czytniki, tzw. karty wejść i wyjść dla pracowników. Przymierzam się do wydłużenia czasu pracy urzędu w jeden dzień tygodnia, aby umożliwić załatwianie spraw w urzędzie osobom pracującym. Czas pracy kasy w urzędzie zostanie wydłużony do godziny 15.00.

Wprowadziłem zmiany w funkcjonowaniu klubów żeglarskich, skupiając środki na Przystani w Ślesinie i tworząc wspólny program działań. Na wniosek Gminnego Zarządu OSP zmieniłem zasady finansowania jednostek, przekazując środki do ich własnej dyspozycji i oddając Zarządom OSP podejmowanie decyzji związanych z wydatkowaniem środków na remonty i inwestycje.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z prezesem Banku Żywności w Koninie – Panem senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, ilość żywności jaka trafiła do naszych mieszkańców wzrosła z 10 do 100 ton. Do wszystkich szkół naszej gminy trafiły kilkakrotnie jogurty i desery w ilości kilku tysięcy sztuk.

W ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” przygotowaliśmy projekt p.t. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Ślesin”. Jeśli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany, 50 gospodarstw domowych z naszej Gminy oraz 9 jednostek podległych (szkoły, Dom Kultury) zostanie wyposażonych w darmowy sprzęt komputerowy i darmowy Internet na okres 5 lat. W swoim programie mówiłem o darmowym Internecie dla wszystkich mieszkańców w ramach działania 8.3. Niestety po zmianie przepisów musiałem odstąpić od realizacji tego pomysłu. Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoim stanowisku z 15 lutego 2011 r. w dużym stopniu ograniczył możliwość świadczenia takich usług przez gminy poprzez zmniejszenie maksymalnej przepustowości takich łączy do 256 kbit/s. Budowanie całej ogromnej infrastruktury, aby móc świadczyć darmową usługę o tak niskiej przepustowości nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Tym bardziej, że od jakiegoś już czasu usługę dostępu do darmowego Internetu o takiej przepustowości świadczy na terenie całego kraju firma „Aero2”. Więcej informacji o tej usłudze znajdą Państwo na stronie internetowej tej firmy lub w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin (pok. nr 2).

W obszarze oświaty napisaliśmy 7 projektów przewidujących wsparcie środkami z Unii Europejskiej. Obecnie realizujemy w szkołach podstawowych w klasach I-III projekt „Wiedza – Nowe Możliwości” poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Czekamy też na rozstrzygnięcie jeszcze jednego programu złożonego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego  skierowanego dla uczniów gimnazjum. Na mój wniosek Rada Miejska w Ślesinie uchwaliła, oczekiwane przez uczniów i ich rodziców, stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Wyrównałem,  w miarę możliwości, wynagrodzenia pracowników obsługi w poszczególnych szkołach. W projekcie budżetu na rok 2012 przewidziany jest wzrost wynagrodzenia dla osób najmniej zarabiających. Ujednolicono system wypłat świadczeń dodatkowych we wszystkich  szkołach. Po konsultacjach z dyrektorami szkół zmniejszono liczbę ponadetatowych godzin pracy nauczycieli. Decyzje te stworzyły możliwość znalezienie kilku miejsc pracy dla młodych bezrobotnych nauczycieli. Dyrektorzy szkół mają czuć się prawdziwymi menadżerami  prowadzonych jednostek i wprowadzać zmiany, które doprowadzą do zmniejszenia dokładanych środków z budżetu gminy. Obecnie gmina dopłaca do subwencji  oświatowej ok. 6 mln. zł. Poprzez odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dowóz uczniów do szkół gmina zaoszczędziła 120 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dzięki moim staraniom udało się wejść w program „Moje Boisko – Orlik 2012”, dzięki czemu zostały wybudowane boiska sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, które zostaną oddane do użytku wiosną przyszłego roku.

Stadion Miejski w Ślesinie doczekał się wreszcie niezbędnych inwestycji. Dokończone zostało ogrodzenie terenu, trybuny zostały dostosowane do wymogów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a murawa boiska zamiast straszyć jest powodem do dumy dla zawodników i kibiców. Uruchomiliśmy od tego roku rozgrywki halowej ligi sołeckiej.

Jesteśmy w tracie realizacji bulwaru nad jeziorem. Opóźnienia  w realizacji inwestycji spowodowane są odwołaniem od decyzji i cofnięciem pozwolenia wodno-prawnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postępowanie w powyższej sprawie toczyło się w poprzedniej kadencji. Na etapie uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego dokonaliśmy zmian w projekcie. Bulwar w niektórych miejscach, tam gdzie było to możliwe, został cofnięty o kilka metrów na stały brzeg. Pod całym ciągiem wprowadzono przepusty pozwalające odprowadzić wodę deszczową, która zalewała przyległe nieruchomości. Budowa schodów zejściowych, usunięcie ostrych kamieni lub zastąpienie ich drobnym otoczakiem, w części na to pozwalającej, oraz pozostawienie starych drzew, które miały być wycięte to zmiany, które wpłyną pozytywnie na użytkowanie tego bulwaru przez mieszkańców.

Zlikwidowałem część pomostu nad jeziorem (przy Termach), co przyczyniło się do powstania prawdziwej plaży, nie angażując środków finansowych a wyłącznie bardzo dobrą współpracę z KWB Konin. Zastanawiam się nad jej dalszym powiększeniem, ponieważ, jak pokazało nam parę dni słońca tego lata, jest ona ciągle za mała. Zakupiłem dmuchany plac zabaw, który został ustawiony na jeziorze. Udostępniłem teren pod wypożyczalnie sprzętu wodnego, wzbogacając tym samym ofertę dla mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów. Ponadto powstały pomosty w Wygodzie i Mikorzynie oraz nowa plaża w Mikorzynie wykonana przy zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz pomocy KWB Konin. Został zakończony drugi etap prac nad Jeziorem Licheńskim, choć pozostały do zrobienia jeszcze w pierwszej kolejności slip i kolejne pomosty. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Zakonem Marianów powstały chodniki na ul. Wyszyńskiego  i  ul. Klasztornej. Dokonałem także zmiany linii zabudowy na targowisku w Licheniu Starym oraz zleciłem napisanie wniosku do UE o dofinansowanie przebudowy instalacji elektrycznej, która od kilku lat wymaga wymiany. Z myślą o najmłodszych doposażyłem place zabaw, m.in. przy S.P. w Szyszyńskich Holendrach, przedszkolu w Licheniu Starym (zakupiony, montaż wiosną 2012 r.), Parku Miejskim w Ślesinie (montaż wiosną 2012 r.), Leśnictwie, Różnowie, Półwiosku Lubstowskim oraz Osiedlu Powstańców Wielkopolskich.

Zakupione zostały tablice z nazwami ulic dla centrum miasta i Osiedla Powstańców Wielkopolskich. Latem zleciłem odwodnienie nowego bloku komunalnego, który od dwóch lat miał zalane piwnice. Rozpocząłem też doposażenie sali wiejskiej w Biskupiu, aby wreszcie pobudzić ją do życia, ponieważ przy projektowaniu moi poprzednicy zapomnieli o instalacji radiowo-internetowej, lamperii czy kranach w kuchni.

W Urzędzie na ½ etatu zatrudniona została specjalistka ds. pozyskiwania środków z UE. Dzięki jej staraniom i współpracy wielu osób, napisaliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie. Przykłady przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane dzięki złożonym wnioskom to: Renowacja Bramy Napoleona, obchody 200-lecia jej budowy, 7 projektów oświatowych, instalacja na targowisku w Licheniu, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, „W stronę historii i tradycji ochweśnickiej”, „Archiwizacja i rewitalizacja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”. Przypominam Państwu, że osoba ds. pozyskiwania środków została zatrudniona z myślą o wszystkich mieszkańcach Gminy. Informacji oraz porad udziela w poniedziałki i piątki od 7.30 do 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 103.

Wspólnie z sołtysami z sześciu sołectw przygotowywaliśmy wnioski w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś. Na sześć projektów otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowie oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości. Jeden z projektów dotyczący miejscowości Półwiosek Lubstowski zakładał powstanie placu zabaw na terenie należącym do byłej kolei wąskotorowej. Dzięki moimi staraniom udało się usunąć część torów oraz sprzątnąć stare budynki. Jednocześnie informuję Państwa, że pozostałe tory na terenie naszej Gminy po zinwentaryzowaniu usunięte zostaną w 2012 roku.

Konkurencja na rynku pozyskiwania środków jest bardzo duża, środki udało się pozyskać na kilka z nich, rozstrzygnięcia niektórych jeszcze nie nastąpiły, ale staramy się zgłaszać wnioski na wszelkie możliwe działania.

Zaprosiłem do współpracy Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, która w kwietniu 2011 r. rozpoczynała projekt z działania 6.2 POKL „Moja firma – Moja przyszłość”. Owocem tej współpracy jest powstanie 10 nowych mikroprzedsiębiorstw z terenu naszej Gminy na ogólną liczbę 60 z całego subregionu konińskiego, które przyczyniają się do spadku bezrobocia i w przyszłości stworzą możliwości zatrudnienia innych osób.

Przed nami cały czas pozostaje nierozwiązany problem wysypiska śmieci w Goraninie, a przede wszystkim jego rekultywacja. Kilkukrotnie odwiedziłem Departament   Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie celem najkorzystniejszego i najlepszego rozwiązania tego problemu. Wykonywany jest obecnie nowy projekt rekultywacji. Na podstawie opracowania, w jakim stanie znajduje się wysypisko oraz jak było eksploatowane, które wykonała nam jedna z poznańskich firm, zostało złożone doniesienie do prokuratury o nieprawidłowościach, jakie miały miejsce na tym wysypisku w trakcie realizacji eksploatacji składowiska i po jego zakończeniu.

Wspólnie ze spółką Termy Ślesińskie ogłosiliśmy konkurs na wydziale architektury Politechniki Poznańskiej na przygotowanie opracowań związanych z wykorzystaniem i zagospodarowaniem terenów pod rozwój Term Ślesińskich. Przygotowano nam 22 projekty, z czego trzy z nich nagrodziliśmy i trzy zostały wyróżnione. Prace te można  cały czas oglądać w holu spółki Termy Ślesińskie. Podjąłem wiele rozmów z inwestorami z Polski jak i zagranicy, którzy zainteresowani są zainwestowaniem kapitału do budowy kompleksu rekreacyjno-hotelowego. Choć do etapu realizacji inwestycji jest jeszcze daleka droga, to jednak zauważamy zainteresowanie inwestorów lokalizacją takiej inwestycji. O ile zlecone przez spółkę studium wykonalności wykaże opłacalność przedsięwzięcia, szansa na przystąpienie do realizacji wydaje się duża. Pierwsze półrocze przyszłego roku to czas, kiedy zapadać będą kluczowe decyzje w tej sprawie. Na terenach należących do tej spółki pod koniec roku prywatna  firma zamontowała jeden z największych w Polsce  parków linowych, który jest nie lada atrakcją dla turystów.

Ostatni rok to wiele decyzji, które pozwolą w lepszy sposób funkcjonować naszej Gminie oraz przynieść z czasem wymierne korzyści. Podjąłem działania zmierzające do wprowadzenia lepszych warunków dla przedsiębiorców, obniżony został podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a uchwała w sprawie zwolnień analizowana była na dwóch wspólnych posiedzeniach komisji Rady. Podpisałem umowę z firmą zajmującą się odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji wykonanych w przeszłości przez naszą Gminę. Po przeprowadzeniu analizy zakończonych inwestycji istnieje możliwość zwrotu zapłaconego podatku VAT, a co najważniejsze uzyskanie dodatkowych dochodów. Przeprowadziłem przetarg na zakup energii elektrycznej, pozwoliło to na uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 20%.

Rok 2013 to wprowadzenie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Pomimo posiadania dużej ilości miejsca na składowisku w Goraninie, mój poprzednik nie zabezpieczył możliwości składowania tam jakichkolwiek odpadów. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Koninie, która przy udziale środków zewnętrznych rozpoczyna budowę w Koninie nowoczesnej spalarni śmieci, do której to również Gmina Ślesin będzie mogła odstawiać odpady.

Podjąłem również działania w celu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ślesinie w spółkę ze 100% udziałem Gminy. Taka zmiana pozwoli ZGK świadczyć usługi każdemu zainteresowanemu. Zmiana przepisów w 2010 roku spowodowała, że przy obecnym statusie ZGK mógłby wykonywać wyłącznie zadania własne Gminy i tylko na jej zlecenie. Utrzymanie tak dużego zakładu w świetle nowych przepisów byłoby bardzo utrudnione.

Zmieniłem formę obchodów niektórych uroczystości i imprez gminnych. Wprowadziłem nowe – Powitanie Świętego Mikołaja, Urząd Miasta i Gminy przyjazny dzieciom, Trasa Radia Zet. Ubolewam nad małym uczestnictwem mieszkańców naszej Gminy w tych uroczystościach i imprezach, do których serdecznie Państwa zapraszam.

Patronuję i wspieram akcje charytatywne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei, koncert Głosy dla Hospicjów. Działania te są bliskie mojemu sercu. Uważam, że moja osoba daje możliwość zwrócenia uwagi na takie wydarzenia, dzięki którym możemy wesprzeć potrzebujących. Nie wstydźmy się pomagać innym.

Szanowni Państwo. Za nami rok trudnych decyzji i wyborów. Jednak z rozmów, jakie z Państwem przeprowadziłem wynika, że były to decyzje konieczne i słuszne. Za chwilę będziemy przyjmować budżet na rok następny. Znam Państwa oczekiwania. Pamiętam także o swoim programie wyborczym i programach wyborczych Radnych obecnej kadencji. Przyszłoroczny budżet nie będzie może budżetem naszych marzeń. Będzie jednak uwzględniał naszą obecną sytuację budżetową oraz sytuację w Polsce. Moim obowiązkiem jako Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin jest dbać, aby budżet zapewniał bezpieczeństwo mieszkańców oraz płynność finansową Gminy.

Czekam na Państwa uwagi i spostrzeżenia, które przyczynią się do poprawy jakości mojej pracy i współpracy z Państwem.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

—————————————————————————

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ślesin

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, do których przygotowujemy się w kręgach naszych rodzin, sąsiadów i znajomych, są niezwykłym czasem skłaniającym każdego z nas do pojednania, pokoju i życzliwości. Dlatego wszystkim mieszkańcom naszej Gminy oraz świątecznym gościom życzymy, by atmosfera tych szczególnych świąt wzmocniła w nas więzy rodzinne i przyjacielskie. Życzymy ciepłych, pełnych zgody i miłości świąt i z każdym z Państwa łamiemy się na znak pokoju i jedności świątecznym, polskim opłatkiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Chrzanowski