REGION KONIŃSKI. Nowy rok szkolny 2014/2015. Młodzież z niewykorzystanymi możliwościami

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Stawia on przed młodymi ludźmi, ich rodzicami i nauczycielami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania czasu w szkołach, zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i poszerzania umiejętności społecznych. Tymczasem – jak w swoim raporcie podkreśliła Najwyższa Izba Kontroli – w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie wykorzystuje się wszystkich potencjalnych możliwości uczniów. W ramach pomiaru efektów kształcenia za pomocą EWD (edukacyjnej wartości dodanej) stwierdzono, że w połowie skontrolowanych gimnazjów oraz w trzech czwartych szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie nie uzyskali oczekiwanego przyrostu wiedzy i umiejętności po zakończeniu kolejnego etapu kształcenia.

,,Należy zaznaczyć, że podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie szkół niepublicznych osiągnęli niższe wyniki niż ich rówieśnicy ze szkół publicznych, pomimo lepszych warunków organizacyjnych w niepublicznych gimnazjach. Zdaniem dyrektorów skontrolowanych szkół przyczynami niskich wyników nauczania są m.in.: wysoka absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, niska motywacja do zdobywania wiedzy i wykształcenia, brak chęci do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, niski poziom wiedzy ucznia z poprzedniego etapu edukacji, przyjmowanie uczniów (z powodu niżu demograficznego) bez względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego i ich możliwości intelektualne, niedostosowanie społeczne uczniów, problemy rodzinne oraz zmiany w egzaminach i podręcznikach szkolnych” – czytamy w raporcie NIK.

Przeczytaj raport NIK ,,Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych” – tutaj