Artykuły dla ‘Ekologia’

POWIDZ. O gospodarce odpadami komunalnymi

MZGOK

W związku z wymogiem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Powidz w okresie do 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku oraz od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy realizowane było (i jest) przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w [...]

KONIN. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie

MZGOK

Dwa pierwsze lata funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pozwoliły wyciągnąć wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian na terenie miasta Konina. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz zgłoszeń mieszkańców i firm odbierających odpady zaszła potrzeba zmniejszenia częstotliwości odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z “jeden raz na tydzień” na “raz na dwa tygodnie”. Dlaczego? Otóż, przychody [...]

SKULSK. O gospodarce odpadami komunalnymi

MZGOK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany w gminie Skulsk zgodnie z zapisami ustawowymi. Stawka obowiązująca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych w roku 2014 oraz 2015 wynosi: jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 14 zł – przy 1 osobie zamieszkującej nieruchomość, 13 zł – przy 2 osobach, 12 zł – [...]

KONIN. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

IS_027

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o. w Koninie po raz drugi zaprosił na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. MZGOK odwiedziła młodzież gimnazjalna i dorośli mieszkańcy subregionu konińskiego, w tym spora grupa samorządowców. Była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat działań służących ochronie środowiska, w tym znaczenia segregacji odpadów, oraz roli funduszy [...]

KAZIMIERZ BISKUPI. Gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2014

MZGOK

W myśl nowej ustawy o odpadach z końca 2012 roku, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne [...]

KRAMSK. Gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

MZGOK

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującą w szczególności: możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielnych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania [...]

KONIN. MZGOK. Nagroda na Targach POLEKO

Podczas XV Targów POLEKO 2014 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie został laureatem konkursu ,,Selektywna zbiórka szkła w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców” i otrzymał ,,Szklaną Statuetkę” oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzyskana nagroda przeznaczona [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Zagospodarowanie odpadów w gminie Stare Miasto

MZGOK

Wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki dobrze ocenia funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach wymagało wiele pracy od administracji samorządowej, dokładnych oszacowań ilości odpadów i kosztów, jakie system będzie generował. W gminie Stare Miasto przeprowadzono kampanią informacyjną przed wdrożeniem systemu – w formie informacji na zebraniach wiejskich, w postaci informacji [...]

KONIN. MZGOK. Politechnika Trzeciego Wieku na budowie spalarni

MZGOK

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o. w Koninie zaprosił 9 maja na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat działań służących ochronie środowiska, w tym znaczenia segregacji odpadów, oraz roli funduszy europejskich w realizacji inwestycji proekologicznych. Organizatorzy zadbali także o możliwość zobaczenia, na jakim etapie jest [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Zagospodarowanie odpadów w gminie Wierzbinek

MZGOK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany w gminie Wierzbinek zgodnie z zapisami ustawowymi. Podstawowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca. Gdy odpady są segregowane – 6 zł. Na terenie gminy Wierzbinek według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zameldowanych było: 7616 mieszkańców posiadających meldunek stały oraz 88 mieszkańców [...]